Elektrochemické inženýrství - N105007
Anglický název: Electrochemical Engineering
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Kodým Roman Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M105002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)
Předmět je zaměřen na popis aplikovaných elektrochemických systémů a na jejich optimalizaci. K tomuto cíli využívá základů chemickéhoinženýrství a fyzikální chemie, se kterými byli posluchači seznámeni v rámci předchozího studia. Tyto znalosti pak aplikuje na elektrochemické systémy a seznamuje posluchače s jejich specifickými aspekty. Získané poznatky jsou konfrontovány s existujícími elektrochemickými technologiemi, na kterých jsou dokumentovány prezentované informace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Navrhnout konstrukci elektrochemické cely, včetně základní volby použitých materiálů

Popsat distribuci lokálních hodnot potenciálů a hustoty toku náboje a hmoty

Definovat základní ekonomické charakteristiky jednotky

Literatura -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Z: Bouzek K., Elektrochemické inženýrství, učební text VŠCHT Praha, 1999, 8070803681

D: Wendt H., Kreysa G., Electrochemical Engineering, Springer, Berlin 1999, 3540643869

D: Walsh F., A First Course in Electrochemical Engineering, The Electrochemical Consultancy, Hants 1993, 0951730711

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování 4 modelových příkladů. Zkouška probíhá ústní formou v termínu stanoveném dohodou.

Sylabus -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

1. Kinetika elektrodových reakcí

2. Základy hydrodynamiky toku kapalin v elektrochemické cele

3. Transport hmoty v roztocích elektrolytů a jeho intenzifikace

4. Metody intenzifikace přenosu hmotu v průmyslových elektrolyzérech

5. Separační přepážky oddělující elektrodové prostory - typy, funkce, popis přenosu hmoty

6. Primární, sekundární a terciální rozložení proudových hustot - Laplaceova rovnice

7. Bilance napěťových ztrát a výpočet napětí na elektrochemické cele

8. Analytické řešení Laplaceovy rovnice pro jednoduché geometrie

9. Řešení Laplaceovy rovnice pro reálné systémy

10. Základní typy elektrochemických reaktorů

11. Materiály využívané v konstrukci elektrochemických cel

12. Trojrozměrné (porézní) elektrody

13. Bipolární uspořádání elektrochemického reaktoru - výpočet parazitního proudu

14. Ekonomické aspekty návrhu elektrochemického reaktoru

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 60