Experimentální techniky v elektrochemii - N105009
Anglický název: Experimental Methods in Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s používanými elektrochemickými metodami. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických dějů, ale také na aplikaci metod především v analytické chemii a v problematice životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických metod.
Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

experimentální metody, které se využívají v elektrochemii.

identifikovat, zda studovaná elektrochemická reakce probíhá reverzibilně.

vybrat vhodnou elektrochemickou metodu pro danou aplikaci v elektrochemii a elektrochemickém inženýrství.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)
Literatura -

Z: A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York, 2000, second edition

D: Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)
Studijní opory -

Ve výuce použity vybrané materiály získané z doporučené literatury.

Tyto materiály jsou v tištěné formě distribuovány studentům před přednáškami.

Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Sylabus -

1. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.

2. Faradayické a nefaradayické děje.

3. Techniky založené na řízení potenciálu.

4. Potenciostatické metody.

5. Potenciodynamické metody.

6. Mikroelektrody.

7. Techniky založené na řízení proudu.

8. Polarografie.

9. Coulometrie, objemová elektrolýza.

10. Rozpouštěcí voltametrie.

11. Konvektivní metody - RDE, RRDE.

12. Elektrochemická impedančni spektroskopie.

13. Iontově selektivní elektrody.

14. Základy fotokatalýzy na polovodičích.

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie

Fyzika

Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50