Koroze materiálů pro restaurátory - N106023
Anglický název: Materials Corrosion for Conservators
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M106017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Konzervátoři a restaurátoři památek se v praxi setkávají téměř se všemi druhy materiálů. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany materiálů. Předmět seznamuje se základy koroze a protikorozní ochrany významných kovových, polymerních (papír, dřevo, textil, useň) a anorganických nekovových materiálů (sklo, keramika, stavební materiály).
Poslední úprava: Kouřil Milan (02.03.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní mechanizmy koroze kovových materiálů, polymerů, skla a keramiky.

Principy koroze kovů, textilu, dřeva, papíru, usně, stavebních materiálů, skla a keramiky.

Principy protikorozní ochrany historických i moderních materiálů.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)
Literatura -

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/312

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/313

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/38

Poslední úprava: Helebrant Aleš (19.11.2012)
Sylabus -

1. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů.

2. Pasivita kovů, vliv heterogenity na korozní děje.

3. Druhy koroze kovů - mechanizmy.

4. Koroze kovů podle prostředí.

5. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálu a povlaky.

6. Elektrochemické ochrany, úprava prostředí, konstrukční úpravy.

7. Informace o korozní odolnosti (literatura, databáze, zkoušky, monitorování).

8. Faktory ovlivňující odolnost polymerních materiálů.

9. Fotochemická degradace a atmosférické stárnutí polymerních materiálů.

10. Korozní odolnost polymerních materiálů, termická degradace, biodegradace.

11. Koroze přírodních materiálů na bázi celulózy a proteinů.

12. Koroze skla a smaltových povlaků ve vodném prostředí.

13. Koroze keramických materiálů a betonu.

14. Koroze anorganických přírodních materiálů.

Poslední úprava: TAJ106 (19.04.2005)
Studijní prerekvizity -

Nauka o materiálu

Základy anorganické chemie

Poslední úprava: Kouřil Milan (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 30