Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky - N107023
Anglický název: Surface Treatment and Conservation of Glass and Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Rohanová Dana doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B107010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky shrnuje různé typy degradace keramických a skleněných předmětů a seznamuje se základními postupy používanými při restaurování těchto předmětů.
Poslední úprava: Kloužková Alexandra (19.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterizovat povrchové vrstvy skelných a keramických materiálů,

vysvětlit mechanismus vzniku koroze, typy korozních a degradačních procesů,

popsat možnosti studia povrchů různými metodami,

uvést způsoby konzervování a restaurování skelných a keramických materiálů.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (19.08.2013)
Literatura -

Z:Davison S.: Conservation and restoration of Glass, 2nd editin, Butterworth, Heinemann, Oxford 2003

Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů SNTL, Praha 1981

Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

Z:Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008)._

D:Herainová M., Glazury, Keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz, Praha (2002)

D:Henderson J.: The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000).

D:Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8

Z:Sedláčková H., Rohanová D.: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Archaia Brno, 2016.

Poslední úprava: Fialová Jana (21.08.2017)
Studijní opory - angličtina

Education materials in electronic form at lecturer

Poslední úprava: VED107 (28.08.2013)
Sylabus -

1. Vývoj povrchových úprav keramických materiálů od neolitu po současnost

2. Dělení povrchových úprav z různých hledisek, použití glazur a engob, suroviny a vlastnosti

3. Historická barvítka (anorganická i organická) a pigmenty, druhy dekorace, dekorační techniky keramických materiálů

4.Mechanismus a typy poškození keramických povrchů, stárnutí keramiky

5.Vývoj chemie a technologie výroby skelných materiálů a přehled používaných dekoračních technik

6.Mechanismus a typy koroze skelných povrchů

7. Archeologické materiály � metody postupného vyzdvižení skla a keramiky do okolních podmínek, způsoby uložení skelných a keramických materiálů

8. Listry - dekorování užitkového skla

9. Lazury - vitrážová skla

10.Funkční vrstvy připravené metodou sol-gel, Mozaika "Poslední soud" na PH

11.Ostatní metody dekorování skla (nizkotavitelná a organická barvítka), plátkové zlato

12. Metody studia povrchů skelných a keramických materiálů

13. Etika restaurátora, odstraňování starých restaurátorských zásahů

14. Přehled materiálů používaných k čištění a restaurování skel a keramiky

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (19.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Anorganické nekovové materiály (N107001), Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky (N107022)

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60