Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul - N108014
Anglický název: Computer Graphics for Visualising the Structure of Molecules
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M108006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (25.02.2009)
Cílem předmětu je naučit studenta zacházet s programy pro zobrazování molekul a zopakovat si metody jak získat vstupní data pro zobrazování. Náplní je i základní seznámení s metodami vývoje software pro vizualizaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Vyvíjet software pro zobrazování molekul

Zacházet s nejdůležitějšími existujícími programy pro zobrazování molekul

Připravit vstupní data pro vizualizaci

Ovládat základy zobrazovacích metod v PC grafice

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

Z:Hudec B., Základy počítačové grafiky, skripta ČVUT Praha,2007,9788001036082

D:Foley James D., Computer Graphics, Addison-Wesley,1999,0201848406

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)

Z:Přednášky ve formátu power-point (aktuální verze u vyučujícího)

Metody výuky
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (06.11.2012)

Přednášky 28 hodin

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (25.02.2009)

Účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

1.Historie vývoje počítačové grafiky

2.Matematika pro počítačovou grafiku

3.Obraz a možnosti jeho reprezentace

4.Techniky pro manipulaci s 2D obrazem

5.Rendering, raytracing, zobrazení prostorových dat

6.Software použitelný pro visualizaci molekul

7.Základy programovaní v jazyce C

8.Hardwarové urychlení grafických operací; základy OpenGL

9.Typické postupy při programovaní visualizace chemických dat

10.Hardwarové prostředky pro visualizaci

11.Stereoskopické zobrazení, VR techniky

12.Úvod do animačních technik, zpracovaní videa

13.Volumetrická vizualizace; aplikace na elektronové hustoty a silová pole

14.Budoucí trendy v počítačové grafice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (06.11.2012)

Matematika I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70