Laboratorní projekt I - N111026
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Součástí je výstavba experimentální aparatury, její uvedení do provozu, kalibrace jednotlivých částí apod. Nedílnou součástí práce je ověření analytické metody (nejčastěji se používá GL a HPLC chromatografie). Prohloubení znalostí aplikačního software, popř. programovacích nebo simulačních jazyků.
Poslední úprava: Čapek Pavel (16.02.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Literatura -

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Poslední úprava: Trejbal Jiří (08.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Poslední úprava: Zámostný Petr (23.02.2009)
Sylabus -

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř oboru

Poslední úprava: Trejbal Jiří (08.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70