Farmakologie - N111047A
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: capek Hassan prof. Dr. DrSc.
Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N111047
Je záměnnost pro: M111013, N111047
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v principech vzniku, vývoje a hodnocení nových léčiv, včetně základních typů preklinických a klinických studií, včetně popisu metod vyhledávání a vývoje nových léčiv.
  • vyhodnotit obecná farmakokinetická data a vztah koncentrace léků v krvi k terapeutickému efektu
  • aplikovat základní principy farmakodynamiky
  • aplikovat zásady podání a účinku léku, které se řídí racionálním výběrem léku, způsobem užívání, účinností a bezpečností
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Literatura -

Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, ISBN: 978-80-7262-373-0.

D: Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004, ISBN: 80-247-0836-1.

D: Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004, ISBN: 00-714-1092-9.

Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/farmakologie

Poslední úprava: TAJ111 (30.08.2013)
Sylabus -

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie

Poslední úprava: TAJ111 (05.05.2010)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ111 (30.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80