Farmakologie - N111047B
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: capek Hassan prof. Dr. DrSc.
Lincová Dagmar doc. MUDr. CSc.
Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N111047
Je záměnnost pro: M111013, N111047
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: TAJ111 (05.05.2010)

1.Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002.

2.Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004.

3.Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004.

Sylabus
Poslední úprava: TAJ111 (05.05.2010)

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie