Analytické metody v památkové péči - N148006
Anglický název: Analytical Methods in the Care of Historical Buildings
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. M. Novotná, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (20.05.2009)
Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých analytických metod, jejich výhod i nevýhod, praktické poznání omezujících faktorů. Na praktických příkladech budou dokladovány jednotlivé metodické postupy nedestruktivní i destruktivní analýzy, předúpravy vzorků. Součástí výuky je i správná interpretace analýzy, vzájemná korelace získaných dat ve vztahu k analyzovanému objektu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)

Studenti budou umět:

  • na základě znalosti technologie vzniku objektu správně aplikovat jednotlivé analytické metody a vzájemně je kombinovat,
  • využít nedestruktivní i destruktivní analytické metody.

Budou mít znalosti o interpretaci dat i o dokumentaci průzkumu.

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (27.09.2013)

Z: 1. Ciliberto E., Spoto G.: "Modern Analytical Methods in Art and Archeology", ISBN 0 7506 4693 4

Z: 2. Mills J.S., White R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, ISBN 0 471 293610 X

D: 3. Zýka J. a kol. : " Nové směry v analytické chemii" díl 1 - 6, ISBN 80 03 00113 7

D: 4. Eckertová L., Frank L., Král J.: "Metody analýzy povrchů" díl 1 - 3, ISBN 80 200 0329 0

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (27.09.2013)

Studijní materiály k dispozici u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Možnosti analytické chemie při zkoumání historických památek.

2. Odběr vzorků, distribuční analýza, vztah mezi vzorkem a anal. metodou.

3. Spektroskopické analytické metody, emisní, absorpční.

4. Atomová RTG a elektronová spektroskopie, elektron. Mikroanalýza.

5. Fotoelektonová spektroskopie, ESCA, PIXE.

6. Rentgenová difrakce.

7. Atomová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.

8. Molekulová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.

9. Molekulová luminiscenční spektrometrie.

10. Infračervená spektroskopie a IR mikroanalýza.

11. Ramanova spektroskopie a mikroanalýza.

12. NMR spektroskopie, hmotnostní spektroskopie.

13. Chromatografické analytické metody.

14. Aktivační analýza, metody datování památek.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (27.09.2013)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100