Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán - N148016
Anglický název: History of Handicrafts: Glass, Ceramics and Porcelain
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rychnová Lucie Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Sklo, keramika a porcelán a jejich proměna v závislosti na prostoru a čase. Cyklus přednášek věnovaný zmíněným materiálům se zaměřuje na technologii, stylový vývoj a morfologii od antiky po současnost. Všímá si vrcholných období rozkvětu sklářské a keramické výroby v Mezopotámii, Egyptě a v Evropě v čase řeckých městských států, v období Říše římské až po vrcholný středověk, včetně českých zemí (doba Lucemburků). V kapitolách o sklářství a keramice novověku probírá benátské a italské renesanční sklo, majoliku a jejich vliv na výrobu v ostatních evropských zemích (sklo v benátském stylu, evropská fajáns). Zmiňuje všechna významná centra; zvláštní pozornost soustřeďuje na období vlády Rudolfa II. v Praze (počátek významu, slávy i charakteru českého skla). Další kapitola si všímá pokroků v technologii sklářské výroby (Johann Kunckel, ARS VITRARIA …. oder vollkommene Glasmacherkunst…, 1679), kdy se alchymie definitivně proměňuje v chemii. Současně probíhají první pokusy o výrobu porcelánu podle asijských vzorů dovážených do Evropy (delfská fajáns, medicejský ,porcelán´), které vrcholí úspěchem na saském dvoře v době kolem 1710. Následující kapitoly věnované baroku, klasicismu, biedermeieru, historismu, secesi až po současnost podávají výklad o vzájemném ovlivňování, propojení Evropy a dnes i celého světa, kdy se v jednotlivých zemích a oblastech střídají léta rozkvětu s léty méně šťastnými.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Studenti budou umět:

  • Základní orientaci ve stylech, jejich časovém zařazení a periodizaci;
  • techniky zpracování skla keramiky a porcelánu, včetně způsobů dekorace.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Z:Olga DRAHOTOVÁ, Evropské sklo, Praha 1983

Z:Olga DRAHOTOVÁ, Barokní řezané sklo. 1600 - 1760, Praha 1989

Z:Jiří FRONEK (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908 - 1935, Praha 2009, ISBN UPM: 978-8071-081-4

Z:Jan MERGL (ed.), Z Nového světa do celého světa, 300 let harrachovského skla, Praha 2012, ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)

Z:Helmut Ricke (ed.), Czech Glass 1945 - 1980. Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005 , ISBN 3-89790-217-6

Z:Radim VONDRÁČEK (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Praha 2008, ISBN: 978-80-7101-091-3

Z:Dagmar HEJDOVÁ - Emanuel POCHE, Porcelán, Praha 1993, ISBN 80-85285-48-7

Z:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL, Slavkovský porcelán 1792 - 2002, Sokolov 2002 , ISBN 80-86630-00-5

Z:Alena BRAUNOVÁ, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978

Z:Petr Přibyl (ed.)Jiří FRONEK, Plastika a majolika italské renesance, katalog výstavy, Praha 2007, ISBN 80-7035-350-3

D:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Buquoyské sklo 1620 - 1851, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2001, ISBN: 80-7101-046-4

D.Helena BROŽKOVÁ (ed.), Daniel a Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2009, ISBN: 978-80-7101-071-5

D:Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století - 1. polovina 17. století, katalog výstavy, Praha 1989

D:Helena BROŽKOVÁ - Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo II. Sklo období baroka 2. polovina 17. století a 18. století, Praha 1989

D:Olga DRAHOTOVÁ a kolektiv, Historie sklářské výroby v českých zemích I. II., Praha 2005

D:Helmut RICKE-Tomáš VLČEK-Alena ADLEROVÁ-Ernst PLOIL, Lötz..Böhmisvhes Glas 1880-1940. Band I. Werkmonographie, Band 2. Katalog der Musterschnitte, München 1989, 3-7913-0984-6

D:Gustav WEISS, Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur-und Technikgeschichte des Glases, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

D:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL - Lenka PÁNKOVÁ, Klášterecký porcelán 1794 - 1994, katalog výstavy, Praha 1994

D:Jana KYBALOVÁ, Evropská kamenina, Praha 1989, ISBN 80-85277-01-8

D:Jana KYBALOVÁ, Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993, ISBN 80-7038-199-X

D:Rainer RÜCKERT, Meissner Porzellan 1710 - 1810, München 1966

D:Gustav WEISS, Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Materiály u vyučujícího

Metody výuky
Poslední úprava: TAJ148 (20.05.2009)

Pracovní semináře probíhají ve sbírce skla a keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

11. Sklo antiky a raného středověku.

2. Středověk a časný novověk, benátské sklo.

3. Sklo zaalpského novověku, fenomén českého skla.

4. Stylové proměny evropského skla v průběhu 19. stol.

5. Sklo meziválečné éry,fenomén české ateliérové tvorby.

6. Výroba keramiky jako nejstarší projev hmotné kultury.

7. Majolika-počátky, hispanomaurská a italská majolika.

8. Keramika v Záalpí - středověk a časný novověk.

9. Fajáns -habánská, delftská , její reflexe v Evropě.

10. Měkká kamenina a počátky průmyslové výroby.

11. Porcelán - počátky technologie výroby.

12. Počátky výroby porcelánu v Evropě (Míšeň ad.).

13. Český porcelán 1792-1842, manufaktury.

14. Evropský porcelán 1815-1940.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148015

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (16.09.2016)

Materiály památkových objektů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100