Polymery v konzervování - N148034
Anglický název: Polymers in conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148027
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VAVROVAP (27.02.2009)
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii výroby, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat v muzejních, historických sbírkách. Také se seznámí s polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Studenti budou umět:

základní informace o výrobě a vlastnostech polymerů

zprůsoby konzervace polymerů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

http://eso.vscht.cz/

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (07.04.2005)

1. Vznik, struktura a názvosloví polymerů.

2. Chemické a fyzikální vlastnosti polymerů – základní pojmy.

3. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností polymerů na teplotě.

4. Rozpustnost polymerů, viskozita a reologické chování roztoků polymerů.

5. Termoplasty.

6. Reaktoplasty.

7. Syntetické kaučuky.

8. Adheze a adheziva, obecné složení lepidel a lepivých tmelů.

9. Typy lepidel a jejich aplikační oblasti, technologie lepení.

10. Nátěrové hmoty - obecné složení, typy a jejich vlastnosti.

11. Aplikace jednotlivých typů nátěrových hmot, technologie nanášení nátěrových hmot.

12. Nové materiály ve sbírkách.

13. Degradace polymerních materiálů sbírkových předmětů.

14. Konzervace polymerních materiálů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Materiály památkových objektů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100