Základy památkové péče - N148039
Anglický název: Principles of Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotný Michal Mgr.
Je záměnnost pro: B148031
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Památková péče je respektovaný komplexní interdisciplinární obor vnímaný v převaze jako praktická činnost, který však má podstatu v kulturně hodnotovém utváření společnosti. A právě porozumění oboru v rámci celospolečenského kontextu je hlavním záměrem předmětu omezeného formou přednášek. Absolventi/tky by měli být schopni porozumět základním východiskům památkové péče, interpretovat vývoj oboru, znát názory a úlohu klíčových osobností české a evropské památkové péče od jejího zrodu do současnosti, umět charakterizovat a klasifikovat strukturu památkového fondu, aplikovat oborovou terminologii, analyzovat a používat kategorii památkové hodnoty a chápat principy autenticity. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Některá témata jsou probírána s aktivním zapojením studentů, přednášky jsou provázeny promítáním obrazových ilustrací, posluchači dostávají k dispozici úryvky odborných textů a další dokumenty k případovým studiím, ilustrující danou problematiku. Komplementárním doplňkem předmětu by měl být především předmět muzeologie.
Poslední úprava: TAJ148 (16.09.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní pojmy, historii, principy a legislativu památkové péče

charakterizovat strukturu památkového fondu

základy metodologie památkové péč

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z:Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.

Z:Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.

Z:Conti, A.: History of the restoration and conservation of works of art, Oxford 2007. ISBN 978-0750669535

Z:Jokilehto, J.: A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999. ISBN 978-0750655118

Z:Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9

Z:Odborné a metodické publikace Národního památkového ústavu (http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/)

Z:Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7

Z:Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:Vinas, S.M.: Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005. ISBN 0 7506 6224 7

Z:Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2006. ISBN 808623472X

D:Zprávy památkové péče. ISSN 1210-5538

D:Choay, F.: The Invention of the Historic Monument, Cambridge 2001. ISBN 978-0521454742

D:Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557

D:Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče, NPÚ, Praha 2008. ISBN 978-80-87104-32-3

D:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822

D:Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, I., III. díl, Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (http://whc.unesco.org/en/guidelines)

D:Restaurování, sborník příspěvků k 8. ročníku konference Obnova památek 2008, AXIS studio, Praha 2008.

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Studijní opory -

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška z předmětu je ústní. V prvé části student/ka prokazuje na příkladu konkrétní památky dle vlastního výběru schopnost analyzovat památkové hodnoty a navrhnout způsob péče o ni. V druhé části student odpovídá na otázky z obsahu přednášek.

Poslední úprava: TAJ148 (16.09.2014)
Sylabus -

1) Památková péče - interdisciplinární obor nebo multidisciplinární guláš?

2) Vztah společnosti ke starým věcem. "Památková péče" před památkovou péčí.

3) Teorie památkových hodnot. Alois Riegl a jeho vliv na českou památkovou péči.

4) Identifikace památkových hodnot v praxi památkové péče - cvičení.

5) Bohuslav Slánský a česká restaurátorská škola.

6) Výjimečné postavení české restaurátorské školy v evropském kontextu.

7) Památková péče za první republiky - osobnosti a ideová východiska.

8) Památková péče za první republiky - památkové úřady bez památkového zákona

9) Památková péče od padesátých let do současnosti.

10) Restaurování "versus" konzervování-restaurování.

11) Metody památkové péče v postmoderní době.

12) Národní památkový ústav.

13) Zákon o státní památkové péči. Památková péče v českém právním řádu.

14) Památková péče a globalizace.

Poslední úprava: TAJ148 (16.09.2014)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50