Laboratoř programu restaurování - N148052
Anglický název: Restoration: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B148033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Laboratorní práce seznámí studenty prakticky zaměřených oborů se základními laboratorními postupy využitelnými při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Student bude umět:

základní laboratorními postupy využitelné při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

Literatura -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (14.12.2012)

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu

1.laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2.pokud jsou součástí předmětu povinné exkurze, informace získané během exkurze student shrne a odevzdá ve formě zprávy. Absence na exkurzi se nahrazuje formou laboratorní práce po domluvě s koordinátorem laboratorních prací.

3.v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4.pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin

5.omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6.laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí,

7.návody pro laboratoře je nutné si vyzvednout nejpozději den předem, pokud si je student nevyzvedne, nebude moci konkrétní laboratoře absolvovat.

8.protokol i zprávu z exkurze je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka.

9.pokud se během semestru student rozhodne vzdát studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: michal.novak@vscht.cz

10. zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem, absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol od všech prací. Zápočty zapisuje tutor oboru.

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (27.01.2014)

Laboratoř programu restaurování - textilní materiály

1.Identifikace pigmentů

2.Příprava pigmentů

3.Identifikace přírodních pojiv

4.Materiálová skladba textilií

5.Viskozimetrie

6.Poškození vláken

7.Stanovení vlastností textilií, fixace

8.Stanovení čísla mědi

9.Konzervování železných předmětů

10.Konzervování předmětů z barevných kovů

11.Konzervování papíru

12.Materiálová skladba papíru

Laboratoř programu restaurování - kovové materiály

1.Elektronová mikroskopie a atomová emisní spektrometrie

2.Inhibitory koroze kovů

3.Identifikace kovů

4.Mechanické zkoušení kovů

5.Metalografie

6.Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

7.Elektrolytické vylučování mědi

8.Termická analýza

9.Tepelné zpracování oceli

10.Cínování

11.Korozní jevy

12.Odstraňování korozních produktů mědi

Laboratoř programu restaurování - sklo a keramika

1.Teplotní roztažnost skla

2.Krystalizace skel

3.Stanovení SiO2 spektrofotometricky

4.Příprava vrstev metodou sol-gel

5.Měření bodu měknutí skla podle Littletona

6.Chemická odolnost skla

7.Příprava a vytváření keramiky

8.Měření pórovitosti různých typů keramiky

9.Termická analýza a mikrostruktura nízkopálené keramiky

10.Charakterizace částic a mikrostruktur obrazovou analýzou

11.Vlastnosti anorganických pojiv

12.Měření velikosti částic

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (14.12.2012)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.6 72
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 110 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 50