Speciální analýza paliv - N215011
Anglický název: Special Analysis of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytne studentům detailní informaci o možnostech využití jednotlivých instrumentálních separačních (chromatografických) a spektrálních (UV, FTIR, MS) technik pro analýzu komplexních matric vzorků základních surovin, frakcí a produktů, se kterými je možno se setkat v průmyslu chemického a energetického zpracování fosilních paliv i paliv z obnovitelných zdrojů (biopaliva). Pozornost je věnována i možnostem analýzy složek životního prostředí kontaminovaných uhlovodíky původem z paliv.
Poslední úprava: Pospíšil Milan (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v široké nabídce separačních a spektrálních metod pro chemickou analýzu různých typů komplexních uhlovodíkových vzorků.

Navrhnout racionální postup úpravy a finální analýzy reálných palivářských surovin, frakcí a produktů.

Identifikovat hlavní složky komplexních uhlovodíkových vzorků.

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Literatura -

D: Mostecký, J., Hála, S., Kuraš, M., Popl, M. Analýza uhlovodíkových surovin STNL/ALFA 1984

Poslední úprava: Pospíšil Milan (27.08.2013)
Studijní opory -

Pospíšil. M: Speciální analýza paliv, interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Poslední úprava: Pospíšil Milan (26.08.2013)
Sylabus -

1. Úvod - rozdělení analytických metod, kvalitativní a kvantitativní analýza.

2. Separační metody v analýze (destilace, absorpce, adsorpce, extrakce) - instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady.

3. Chromatografie - úvod, klasifikace, základní terminologie, kvalitativní a kvantitativní analýza, oblasti použití.

4. Plynová chromatografie - kolony, detektory, nástřikové členy, konfigurace GC, příprava vzorků pro analýzu, příklady použití.

5. Kapalinová chromatografie (HPLC, LSC, GPC) - pracovní podmínky, instrumentace, detektory pro LC, příprava vzorků, příklady použití.

6. UV, fluorimetrie - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, kvalita/kvantita, příklady využití.

7. FTIR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků - kvalita/kvantita, příklady využití.

8. MS, NMR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

9. Stanovení kovů a prvků - AAS, AES, ICP, rentgen - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

10. Termické metody - DTA, TGA, DSC, pyrolýza - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

11. Hodnocení kvality plynných paliv - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik pro odběr vzorků a vlastní analýzu.

12. Hodnocení kvality ropných frakcí a produktů - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik analýzy.

13. Hodnocení kvality pevných paliv a produktů jejich zpracování - přehled sledovaných parametrů, volba vhodných metodik pro vzorkování a vlastní analýzu.

14. Speciální stopové analýzy vybraných polutantů - PAU, PCB, aldehydy, fenoly, VOC, sirné látky, organokovy; odběr a příprava vzorků.

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I, Analytická chemie I

Poslední úprava: Pospíšil Milan (18.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat alespoň 50 % možných bodů v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

Poslední úprava: Blažek Josef (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 25