Alternativní paliva v dopravě - N215019
Anglický název: Alternative Fuels in Transport
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kittel Hugo Ing. Bc. CSc., MBA
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení s klasickými a alternativními motorovými palivy, jejich vlastnostmi, výrobou a použitím. Součástí přednášek je seznámení s problematikou emisí škodlivin vznikajících při spalování paliv, jejich vlivem na životní prostředí, jejich měření a možnostmi jejich snižování. Studenti jsou seznámeni také s platnou legislativou a perspektivami použití alternativních paliv.
Poslední úprava: Mužíková Zlata (23.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice použití paliv v dopravě a znát aktuální trendy ve vlastnostech a kvalitě paliv.

Vysvětlit základní technologické procesy spojené s výrobou klasických a alternativních motorových paliv.

Orientovat se v základní legislativě týkající se používání paliv v dopravě.

Vysvětlit vztahy mezi kvalitou paliv a tvorbou a složením výfukových plynů, včetně možností minimalizace emisí škodlivin.

Základy analýzy emisí škodlivin z výfukových plynů.

Poslední úprava: Mužíková Zlata (23.08.2013)
Literatura -

D: V. Matějovský: Automobilová paliva. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0350-5.

D: J. Kameš: Alternativní pohony automobilů. BEN - technická literatura. Praha 2004, ISBN 80-7300-127-6.

Poslední úprava: Mužíková Zlata (23.08.2013)
Studijní opory - angličtina

Zlata Mužíková: Alternativní paliva v dopravě. Available at http://web.vscht.cz/muzikovz/APD/

Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2013)
Sylabus -

1. Vliv dopravy na životní prostředí

2. Pohonné hmoty pro motorová vozidla, alternativní motorová paliva

3. Bioetanol

4. Bionafta

5. Zemní plyn

6. Bioplyn, LPG

7. Vodík

8. Syntetická motorová paliva I. část

9. Syntetická motorová paliva II.část

10. Hodnocení dopadů na životní prostředí

11. Měření emisí škodlivin z motorových vozidel

12. Moderní trendy snižování emisí škodlivin

13. Moderní trendy v pohonu motorových vozidel

14. Výhledy použití alternativních paliv pro dopravu v ČR

Poslední úprava: Mužíková Zlata (23.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mužíková Zlata (23.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20