Laboratoř analytiky ovzduší - N216014
Anglický název: Atmosphere Analytics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM216011, M216011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (14.12.2012)
Cílem předmětu je osvojení metod stanovení základních látek znečišťujících prostředí, a to v odpadních plynech, ve venkovním i vnitřním ovzduší.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (14.12.2012)

Studenti budou umět: vzorkovat plyny, upravit je k analýze, provést základní analýzu vzorku plynu, vyjádřit výsledky měření v předesané formě.

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Z: Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z analytiky ovzduší, Ústav plynárenství koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

Studijní opory -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

http://www.epa.gov

Sylabus -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

1. Chromatografické stanovení uhlovodíků v ovzduší.

2. Potenciometrické a fotometrické stanovení amoniaku v ovzduší.

3. Stanovení oxidů dusnatého a dusičitého v ovzduší.

4. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu.

5. Thorinová metoda stanovení oxidu siřičitého v odpadních plynech.

6. Stanovení tuhých znečišťujících látek v ovzduší .

7. Fotometrické stanovení formaldehydu .

8. Stanovení vodní páry v ovzduší a odpadních plynech.

9. Kontinuální stanovení hlavních plynných znečišťujících látek ve spalinách.

10. Stanovení plynných anorganických sloučenin fluoru v odpadních plynech.

11. Kontinuální stanovení celkového plynného organického uhlíku.

12. Řízení a měření průtoku vzorku plynu odběrným zařízením.

13. Termín pro náhradu práce

14. Termín pro náhradu práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Analytika ovzduší

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Podmínkou pro zakončení předmětu je absolvování všech laboratorních prací. Žádná laboratorní práce nesmí být hodnocena F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50