Zpracování odpadních plynů - N216023
Anglický název: Processing of Waste Gases
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Machač Pavel Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (17.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru zpracování odpadních plynů. Jedná se hlavně o pochopení technologických schémat, v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů z odpadních plynů. Pozornost je věnována také možnému využití vedlejších produktů zpracování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ216 (31.07.2013)

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem dané technologie.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu klíčové tecnologické proudy.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na možnost výroby vedlejších produktů z polutantů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ216 (31.07.2013)

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Moser R.E.,Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.

Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.:U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E.,Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,

D:Garrison. F, Wells.W., Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.

Studijní opory -
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (31.07.2013)

http://arnika.org/encyklopedie

Sylabus -
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (31.07.2013)

1. Strategie ochrany ovzduší.

2. Vybrané legislativní nástroje v ochraně ovzduší. Výpočty emisí znečišťujících látek.

3. Snižování emisí tuhých znečišťujících látek.

4. Snižování emisí oxidů síry.

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin.

6. Aparáty odsiřovacích procesů, jejich konstrukce a vybavení.

7. Ostatní neregenerační procesy odsiřování spalin - vedlejší produkty.

8. Regenerační a kombinované procesy odsiřování spalin.

9. Vznik a potlačování vzniku emisí oxidů dusíku.

10. Chemické procesy snižování emisí oxidů dusíku. Katalyzátory pro oxidy dusíku a aplikace.

11. Zpracováníní odpadních plynů ze spalovacích procesů.

12. Fyzikálně chemické procesy při separaci vedlejších produktů.

13. Biologické procesy aplikovatalné v ochraně ovzduší.

14. Emise motorových vozidel a jejich omezování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (31.07.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N403011 a N409002

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (31.07.2013)

Chemické inženýrství I.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Machač Pavel Ing. CSc. (25.01.2018)

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40