Produktovody a energovody - N216024
Anglický název: Pipeline Transportation of Fuels and Energy
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB216003, B216003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TENKRATD (29.01.2018)
Předmět poskytne základní znalosti o průmyslovém odvětví potrubní dopravy a souvisící legislativě. Dále uvádí základní výpočty v oboru - vyjadřování a přepočty množství plynných směsí, tok stlačitelné tekutiny (plynu) a nenewtonské kapaliny (ropy) potrubím, dimenzování potrubí pro namáhání vnitřním přetlakem, výpočty úniků při netěsnostech nebo narušení potrubí. Přednášky se skládají ze dvou bloků věnujícím se plynným a kapalným energetickým nosičům/produktům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Koza Václav doc. Ing. CSc. (24.07.2013)

Studenti budou umět: základní znalosti o průmyslovém odvětví potrubní dopravy a souvisící legislativě, vyjádřit a přepočítat množství plynných směsí, počítat tok stlačitelné tekutiny (plynu) a nenewtonské kapaliny (ropy) potrubím, dimenzovat potrubí pro namáhání vnitřním přetlakem, výpočítat únik plynu nebo kapaliny netěsností nebo při narušení potrubí.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ216 (25.07.2013)

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0

D: Fík J., Zemní plyn, Agentura ČSTZ, s.r.o., Praha, 2006, 80-86028-22-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Koza Václav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

http://www.gasinfo.cz/

http://www.tzb-info.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Koza Václav doc. Ing. CSc. (24.07.2013)

1. Systémy potrubní přepravy v ČR

2. Plynárenství: legislativa, názvosloví, vyjádření množství a kvality plynu

3. Tok a akumulace plynu v úseku potrubí

4. Tok a akumulace plynu v potrubní síti

5. Úniky plynu

6. Namáhání potrubí, výpočet pro namáhání vnitřním přetlakem

7. Regulace tlaku plynu

8. Odorizace

9. Měření a účtování spotřeby

10. Komprese plynu, kompresní stanice

11. Doprava ropy ropovody, požadavky na vlastnosti ropy, reologie ropy

12. Ropovody, parametry potrubí, čerpadel, kontrolní a řídící systémy

13. Skladování ropy a ropných produktů - podzemní a nadzemní nádrže, bezpečnostní a ekologické aspekty

14. Pozemní doprava a dodávka motorových paliv, čerpací stanice, legislativní požadavky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Koza Václav doc. Ing. CSc. (24.07.2013)

Matematika A

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Fyzikální chemie A

Chemické inženýrství A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TENKRATD (29.01.2018)

Zápočet je podmíněn samostatným zpracováním sady příkladů během semestru.

Předmět je ukončen zkouškovým testem (minimálně 50% pro splnění) a ústní zkouškou (minimálně 50% pro splnění) a to z obou bloků přednášek odděleně. Celková známka je dána váženým průměrem hodnocení z obou bloků.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 25
Zkouškový test 45
Ústní zkouška 20