Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod - N217024
Anglický název: Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M217016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)
Předmět poskytuje studentům informace o fyzikálně chemických metodách používaných při čištění odpadních vod U každé techniky je vysvětlen princip, jsou uvedeny základní návrhové a provozní parametry. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti budou umět:

detailně popsat a vysvětlit principy fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod;

pracovat se základními technologickými parametry čistírenských procesů založených na těchto metodách;

navrhnout optimální postup pro fyzikálně chemické čištění odpadních vod.

Literatura -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Z:Sincero A.P.,Sincero G.A.,Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater,CRC Press,2002,9781843390282

D:Yen T.F., Chemical Processes for Environmental Engineering,Imperial College Press,London,2007,9781860947599

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 9783527306732

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.08.2014)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část (zápočtový test) je zaměřena na výpočty, studenti smějí používat literaturu a poznámky z přednášek. Na psaní testu je k dispozici 90 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. Test se zpravidla píše ve 14. týdnu, v době konání přednášek dle rozvrhu. Dále jsou vypisovány tři opravné termíny během zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na test se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů (tzn. aspoň známky E), získává nárok na zápočet. Známka z testu tvoří 25 % z celkové známky.

Možnost využít opravné termíny zápočtových testů mají i studenti nespokojení se svými výsledky. Ovšem v potaz je vždy brán výsledek posledního testu - bez ohledu na testy předcházející. Tedy pokud student v opravném testu dosáhne horšího výsledku, je mu do celkové známky započítán tento výsledek.

Na ústní část zkoušky se studenti mohou přihlásit po úspěšném absolvování písemné části. Z časových důvodů nelze v jeden den absolvovat písemnou i ústní část.

Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Sylabus -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (02.06.2017)

1. Předčištění odpadních vod: česle, lapáky písku, síta

2. Vyrovnání průtoků a koncentrací

3. Separace nerozpuštěných látek: sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace

4. Separace olejů a tuků; likvidace stabilizovaných emulzí

5. Kaly v technologii vody :zahušťování, odvodňování, chemická stabilizace

6. Neutralizace

7. Srážení, krystalizace a koagulace

8. Chemická oxidace a redukce; mokrá oxidace, moderní oxidační procesy.

9. Elektrochemické postupy čištění odpadních vod

10. Použití ionexů pro čištění odpadních vod

11. Membránové separační postupy

12. Adsorpce

13. Extrakce, pertrakce, desorpce

14. Termické postupy čištění odpadních vod :destilace, odpařování, spalování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Chemické inženýrství I, Hydrochemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část, je současně zápočtovým testem a je zaměřena na výpočty. Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Ústní zkouška 75