Statistika v ochraně životního prostředí - N217032
Anglický název: Environmental Statistic
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 80 / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N413004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (24.01.2019)
Předmět je zaměřen na probrání základních statistických pojmů a základních statistických operací. Potřebné matematické operace jsou probrány jak formou numerickou, bez nutnosti použití naprogramovaných funkcí v kalkulátorech typu Excel, tak s jejich pomocí.Porozumnění a dovednosti jsou založeny na zpracování zadaného úkolu v průběhu semestru. V předmětu je zařazen blok věnovaný všeobecným požadavkům na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

Studenti budou umět:

Zhodnotit statistický soubor pomocí základních statistických charakteristik.

Orientovat se v nejdůležitějších statistických pojmech spolu s vybranými typy statistických rozdělení.

Zvládat testování statistických hypotéz a dovednosti při zpracování lineární regrese.

Orientovat se ve všeobecných požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří s důrazem na zkušební metody a validaci metod.

Zpracovat statistické soubory v programu Excel.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

D:Meloun M.,Militký J.,Statistická analýza experimentálních dat,Academia Praha 2004,8020012540

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.02.2020)

Na počátku semestru bude zadán domácí úkol, jehož řešení je v průběhu semestru probíráno.

Aktivita přístupu k řešení bude během semestru dvakrát vyhodnocena.

Pro udělení zápočtu je nutné nejpozději do konce výukové části letního semestru (tj. do 22. května 2020) úkol správně zpracovat a odevzdat.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2016)

1. Hodnocení statistického souboru

2. Základní statistické charakteristiky

3. Rozdělení a pravděpodobnost

4. Normální rozdělení

5. Studentovo, chí^2, Snedecorovo rozdělení

6. Pearsonovo rozdělení III. typu

7. Bodové a intervalové odhady

8. Testování hypotéz I

9. Testování hypotéz II

10. Lineární regrese

11. Kvalita a systémy kvality

12. Akreditace, certifikace

13. Odhad nejistoty měření

14. Základní statistické operace v programu Excel

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ217 (09.08.2013)

Využití výpočetní techniky, Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.3 7
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 60
Ústní zkouška 40