Projekt programu technologie pro ochranu životního prostředí - N240033
Anglický název: Environmental Protection Technology: Project
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)
Předmět je založený na vypracování projektu, kdy studenti za základě podaných informací od vyučujícího, samostatným vyhledáváním informací a konzultací s vyučujícím vytvoří práci, která kriticky hodnotí uplatnitelné postupy v rámci technologického řešení dekontaminace určitého zájmového materiálu nebo lokality. Studenti řeší projekt na základě konkrétních získaných dat a variantní řešení posuzují z hlediska technologického, legislativního a z hlediska ekonomického porovnání posuzovaných variant.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)

Studenti budou umět:

samostatně získat informace o dotčených technologiích a technologických celcích pro zpracování odpadních materiálů; na základě získaných dat rozhodnout o efektivitě daného procesu a provádění jeho optimalizace; pro jednotlivé technologické celky odhadovat náklady; zorientovat se v právních předpisech, které s provozováním dané technologie souvisejí; napsat o svojí činnosti odpovídající zprávu, vytvořit prezentaci a obhájit navržená řešení před odbornou komisí.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)

D: Kuraš, M.; Odpadové hospodářství; Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, ISBN: 978-80-86832-34-0.

D: Schreiberová, L.; Chemické inženýrství I; VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-778-1.

D: Novák, J. a kol.; Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz; VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-675-3.

D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)

Skripta v elektronické podobě (zejména "Chemické inženýrství I", "Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz"): http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/nazvy/

Platná legislativa: http://www.mzp.cz/, http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Archiv článků elektronického časopisu Waste forum: http://www.wasteforum.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)

Studenti se v rámci předmětu budou zabývat studiem dekontaminačních postupů a postupů zpracování odpadů, fyzikálně-chemickou podstatou procesů probíhajících v souvisejících zařízeních a studiem jejich specifických uspořádání a zapojování do technologických celků a možností optimalizace dílčích operací. Dále se studenti zaměří na vazbu platné legislativy, která s těmito dekontaminačními procesy souvisí a provedou technologicko-ekonomické posouzení navržených/hodnocených variant řešení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.03.2015)

Žádné.