Biochemie sekundárních metabolitů - N319011
Anglický název: Biochemistry of Secondary Metabolites
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319002
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Řada sekundárních metabolitů patří mezi významné biotechnologické produkty využívané v medicíně, chemickém a potravinářském průmysu a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Metabolické dráhy pro syntézu těchto sloučenin sice vycházejí z metabolitů obecného (primárního) metabolismu, nicméně se jedná o dráhy, kterými disponují pouze určité skupiny organismů a které podléhají samostatným regulačním mechanismům. V rámci přednášek jsou vysvětleny obecné vztahy mezi primárním a sekundárním metabolismem a evoluce metabolických drah sekundárního metabolism. Po uvedení celkového přehledu jednotlivých skupin sekundárních metabolitů je věnována bližší pozornost mikrobním a rostlinným látkám jako jsou antibiotika, kancerostatika, alkaloidy, terpenické oleje ad. Podrobně jsou probírány jejich biosyntetické dráhy, fyzikálněchemické vlastnosti, biologická aktivita, mechanismy interakcí s jinými organismy a rezistence organismů vůči jejich působení. Součástí semináře je vypracování samostatné práce věnované vybrané skupině sekundárních metabolitů.
Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterizovat významné skupiny či jednotlivé sloučeniny produkované v rámci sekundárního metabolismu;

popsat významné metabolické dráhy pro syntézu sekundárních metabolitů a jejich regulaci;

navrhnout využití nejvýznamnějších sekundárních metabolitů;

rozpoznat rizika spojená s mechanizmem a evolucí rezistečních mechanismů vůči sekundárním metabolitům využívaných např. v medicíně, potravinářství, ap.

Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Literatura -

Z: Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology: Products of Secondary Metabolism, Vol 7, 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008, 9783527620890

D: Cole,R.J.: Handbook of Secondary Fungal Metabolites, Elsevier, New York,2003, 978012179606

D: Crozier,A:Plant Secondary Metabolites: Occurrence, Structure and Role in the Human Diet,Wiley, Oxford, 2006, 978145125093

Poslední úprava: Masák Jan (13.11.2014)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod - vymezení pojmů „sekundární metabolismus“; "sekundární metabolit"

2. Původ, evoluce a genetická determinace sekundárního metabolismu

3. Rozšíření a funkce sekundárního metabolismu u živých organismů

4. Přehled významných metabolických drah sekundárního metabolismu a jejich regulace

5. Přehled biologických aktivit sekundárních metabolitů

6. Sekundární metabolismus u mikroorganismů

7. Antimikrobní látky

8. Sekundární metabolity s kancerostatickou aktivitou

9. Mikrobní toxiny

10. Mikrobní alkaloidy a modulátory růstu vyšších organismů

11. Sekundární metabolity produkované rostlinami I

12. Sekundární metabolity produkované rostlinami II

13. Rezistenční mechanismy vůči toxickému působení sekundárních metabolitů

14.Současné trendy ve výzkumu a využití sekundárních metabolitů

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie, Organická chemie

Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40