Procesy a operace v pivovarské výrobě - N319015
Anglický název: Processes and Operations in Brewing Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení jednotkových operací a strojně-technologického vybavení sladařského a pivovarského průmyslu s ohledem na specifické požadavky moderních a energeticky šetrných výrob. Základem jsou principy kinetiky biologických procesů a jejich chemicko-inženýrských způsobů popisu a bilancování. Porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy, aparáty a zařízeními nezbytnými pro jejich provádění je prohloubeno zařazením přednášek věnovaných hygienickým, energetickým a kvalitativním aspektům výrobních procesů.
Poslední úprava: Brányik Tomáš (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat a hodnotit jednotlivé operace v pivovarské výrobě z hlediska procesního inženýrství, energetické účinnosti a hygienických aspektů.

Porovnat různá technologická řešení a strojní zařízení pro jednotlivé výrobní úseky a vybrat nejvhodnější podle daných kvalitativních a kvantitativních kritérií.

Klíčovou terminologii potřebnou pro komunikaci s materiálovými, strojními a potrubními inženýry.

Poslední úprava: Brányik Tomáš (13.11.2012)
Literatura -

Z:Basařová G.,Šavel J.,Basař P.,Lejsek T.,Pivovarství:Teorie a praxe výroby piva,VŠCHT Praha,2010,9788070807347

Z:Kunze W.,Technology Brewing and Malting,VLB Berlin,2010,9783921690642

D:Bluml S.,Manual of filling technology,Behrs Verlag,Hamburg,2004,3899471970

D:Vojtěch D.,Materiály a jejich mezní stavy,VŠCHT Praha,2010,9788070807415

Poslední úprava: Brányik Tomáš (13.11.2012)
Studijní opory -

http://ies.lbl.gov/iespubs/50934.pdf

Poslední úprava: Brányik Tomáš (13.11.2012)
Sylabus -

1.Projektování a výstavba

2.Výroba nealkoholických piv

3.Plnění, uzavírání a etiketování

4.Čištění a sanitace

5.Kontinuální kvašení piva

6.Inženýrské sítě v pivovarech

7.Energetická bilance a úspory energie v pivovaru

8.Provozní automatizace

9.Pivní trh, od globálního k lokálnímu

10.Čisté prostory, návrh a validace

11.Řízení výroby

12.Pivní pěna, vliv surovin a technologie

13.Mechanické míchání a provzdušňování

14.Konstrukční materiály a koroze

Poslední úprava: Brányik Tomáš (09.10.2014)
Studijní prerekvizity -

Sladařství, Chemické inženýrství

Poslední úprava: TAJ319 (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30