Biotechnologie v životním prostředí - N319021
Anglický název: Environmental Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)
Biotechnologické procesy mají v současné ochraně životního prostředí nezastupitelné místo. Využití biologických procesů pro rozklad kontaminantů prostředí, šetrná těžba surovin a další nové metody pro ochranu prostředí patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející biotechnologie. Úvodní přednášky poskytnou studentům obecné informace, které jsou nezbytné pro návrh konkrétních technologií. Detailně jsou charakterizovány jednotlivé skupiny kontaminantů životního prostředí, metabolické dráhy jejich rozkladu, a kinetika biodegradačních procesů. Podrobně jsou rovněž vysvětleny faktory vnějšího prostředí ovlivňující tyto otevřené biotechnologické procesy. Na konkrétních příkladech jsou probrány jednotlivé typy bioremediačních procesů včetně odstraňování těžkých kovů. Pozornost je rovněž věnována využití mikroorganismů při těžbě nerostných surovin. Závěrečné přenášky poskytují informace o destruktivních účincích mikroorganismů na různé materiály a možnostech ochrany. V rámci semináře vypracují student samostatný projekt, kde na základě literárních údajů navrhnou konkrétní bioremediační proces.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.06.2013)

Studenti budou umět:

metabolické dráhy rozkladu perzistentních látek a kinetiku těchto rozkladných procesů;

navrhnout přípravu biologického činitele pro účinnou dekontaminaci znečištěného prostředí;

navrhnout konkrétní biologický proces dekontaminace znečištěné matrice;

posoudit rizika spojená s přítomností kontaminantu v prostředí a s navrženým biotechnologickým zásahem

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Volume 6: Environmental Biotechnology and Safety, Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049

Z:Jördening, H.-J.:Environmental Biotechnology: Concepts and Applications, Wiley, Weinheim, 2005, 9783527604289

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)

1. Úvod - možnosti a současné využití biotechnologických procesů v životním prostředí

2. Kontaminace životního prostředí; klasifikace polutantů; vymezení perzistentních sloučenin, toxicita

3. Charakteristika a vývoj biologického činitele pro bioremediační procesy

4. Biochemické dráhy biodegradace perzistentních sloučenin; jejich evoluce a genetická determinace

5. Kinetika biodegradačních procesů

6. Přehled biotechnologických procesů pro čištění komunálních a průmyslových odpadů

7. Fyzikálně-chemické, biologické a inženýrské základy moderních bioremediačních procesů

8. Biofilm - teorie jeho vzniku, charakteristika, využití v bioremediačních procesech

9. Bioremediační technologie I - reaktorové procesy

10. Bioremediační technologie II - procesy „on site“ a in situ

11. Biotechnologické procesy pro eliminaci těžkých kovů z prostředí

12. Fytoremediace

13. Biotechnologie v těžbě nerostných surovin

14. Biodeteriorace - vysvětlení procesů biologického rozkladu přírodních a syntetických materiálů; technologie ochrany před tímto rozkladem

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Biochemie, Mikrobiologie, Bioinženýrství, Organická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 50