Seminář oboru a odborný projekt biotechnologie - N319024
Anglický název: Biotechnology: Seminar and Specialised Project
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319013
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na samostatné vypracování odborné rešerše na individuálně zadané téma z oblasti biotechnologie. V rámci předmětu se studenti seznámí s vyhledáváním primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů zpracovávat, strukturovat a kriticky hodnotit. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Poslední úprava: Brányik Tomáš (21.09.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí základních databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science).

Analyzovat a hodnotit informace, strukturovat a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich literárního přehledu a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: TAJ319 (26.08.2013)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti.

Poslední úprava: TAJ319 (13.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: SIRISTOL (23.07.2013)
Sylabus -

Předmětem semináře jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. Seminární práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití základních sekundárních zdrojů (databází). Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem z nichž vypracují přehledový článek s vhodnou strukturou. Výsledky rešerše v přehledovém článku kriticky vyhodnotí a formulují závěry. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemoinformatika

Poslední úprava: SIRISTOL (23.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Účast na seminářích 4 112
7 / 8 195 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50