Seminář oboru a odborný projekt biotechnologie - N319024
Anglický název: Biotechnology: Seminar and Specialised Project
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319013
Pro druh:  
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (21.09.2017)
Předmět je zaměřen na samostatné vypracování odborné rešerše na individuálně zadané téma z oblasti biotechnologie. V rámci předmětu se studenti seznámí s vyhledáváním primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů zpracovávat, strukturovat a kriticky hodnotit. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ319 (26.08.2013)

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí základních databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science).

Analyzovat a hodnotit informace, strukturovat a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich literárního přehledu a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ319 (13.11.2012)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kyselová Lucie Ing. Ph.D. (23.07.2013)

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Předmětem semináře jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. Seminární práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití základních sekundárních zdrojů (databází). Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem z nichž vypracují přehledový článek s vhodnou strukturou. Výsledky rešerše v přehledovém článku kriticky vyhodnotí a formulují závěry. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kyselová Lucie Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Chemoinformatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,2 5
Práce na individuálním projektu 1,8 50
Účast na seminářích 4 112
7 / 8 195 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50