Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě - N319035
Anglický název: Biotechnology in Chemical and Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Chemický a farmaceutický průmysl využívá ve stále větším rozsahu biotechnologické procesy pro získávání nových sloučenin, případně pro snižování nákladů a ekologické zátěže při výrobě stávajících sloučenin. Úvodní přednášky poskytnou detailní informace o současném rozsahu implementace biotechnologických procesů v uvedených průmyslových odvětvích. Dále jsou vysvětlovány metody přípravy klíčového prvku biotechnologie - biologického činitele se schopností vysoké produkce požadované látky. Podrobně jsou probírány jednotlivé typy procesů na příkladech konkrétních látek využívaných v chemickém a zejména farmaceutickém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována bitransformačním procesům. Součástí seminářů je samostatná práce jejímž výstupem je návrh biotechnologického procesu pro výrobu konkrétní vybrané látky.
Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zvolit vhodné postupy pro přípravu průmyslového biologického činitele (mikroorganismu, enzymu, rostlinné či živočišné tkáňové kultury);

rámcově navrhnout biotechnologický proces pro výrobu určité látyk;

posoudit procesní, zdravotní a ekonomická rizika konkrétní biotechnologie;

využít rozsáhlé faktografie při uplatňování biotechnologických procesů v chemickém a biotechnologickém průmyslu

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Literatura -

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049

D:Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology, 12 Vols., 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008,9783527620821

D:Flickinger, M.C.: Encyclopedia of Bioprocess Technology, Wiley, 2008,9780471250586

D:Ho, R.J.Y: Biotechnology and Biopharmaceuticals, Wiley, 2003,0471206903

Poslední úprava: Masák Jan (18.07.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod - postavení biotechnologií v chemickém a farmaceutickém průmyslu

2. Charakteristika jednotlivých biotechnologických procesů

3. Vývoj biologického činitele procesu - fyziologická adaptace, genová modifikace, transformace vyšších organismů

4. Biotechnologická produkce primárních a sekundárních metabolitů - jednotkové operace, řízení procesů, ekonomická bilance

5. Biotechnologická produkce biofarmaceutik - charakteristika procesů

6. Biotransformace - základní charakteristika procesů

7. Biotransformace - příklady

8. Antibiotika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

9. Antibiotika - současný stav produkce ve světě, výzkum a vývoj

10. Kancerostatika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

11. Alkaloidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

12. Vitamíny - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

13. Enzymy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

14. Polysacharidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie, Bioinženýrství

Poslední úprava: Masák Jan (17.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 138 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 40