Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv I - N319037
Anglický název: Pharmaceutical Biotechnology: Specialisation Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319019
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie léčiv. Dále se seznámí s laboratorní případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem. Připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Plánovat a provádět laboratorní experimenty v rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma ve spolupráci s vedoucím práce.

Základní metody analýzy a hodnocení experimentálních data.

Zpracovávat výsledky práce ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Sylabus -

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů studenti zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem Laboratoří oboru Biotechnologie léčiv I je zpracování výsledků zadaného tématu formou krátkého odborného sdělení.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemoinformatika

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70