Mikrobiologie - N320009A
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320007
Garant: Pazlarová Jarmila doc. RNDr. CSc.
Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Stiborová Hana doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320009, Z320009
Je záměnnost pro: N320009, B320007, AB320007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základními mikrobiologickými problematikami. Je zde probíráno rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk, cytologické a morfologické vlastnosti bakterií, kvasinek, plísní a jejich taxonomie. Dále význam virů jejich rozdělení virů (bakteriální, rostlinné a živočišné), morfologie, životní cyklus. Studenti jsou seznámeni se základními rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologickém významu. Dále je zde probírána dynamika růstu a množení mikrobiálních populací a vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Jsou zde opakovány základy genetiky z hlediska mikroorganismů: základní rysy dědičnosti, přenos genetické informace a její realizace, mutace, rekombinace, mimochromosomální dědičnost.
Poslední úprava: Lovecká Petra (04.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

morfologické a cytologické vlastnosti bakterií, kvasinek, plísní.

základní taxonomické rozdělení bakterií, kvasinek a plísní a jejich využití v potravinářském průmyslu

anabolické a katabolické matabolismy mikroorganismů

růst mikroorganismů a vliv vnějších podmínek

genetika mikroorganismů

význam mikroorganismů v životním prostředí

Poslední úprava: Lovecká Petra (14.11.2012)
Literatura -

Z: Šilhánková L., Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology, Victoria Publishing, 1995, 80-85605-71-6

D: Atlas R.M., Principles of Microbiology, Wm.C Brown Publischer, 1997, 0-8151-0889-3

Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 15 ed.,Pearson, Prentice Hall 2017 ISBN-13:978-0134261928

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.01.2018)
Studijní opory -

www.sciencedirect.com

Poslední úprava: Lovecká Petra (10.08.2013)
Sylabus -

1. Význam mikroorganismů v přírodě a průmyslu, rozdělení mikrobiologie, mikrobiologické názvosloví a taxonomie

2. Rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur

3. Rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur - pokračování

4. Kvasinky: morfologie, cytologie, vegetativní rozmnožování, pohlavní rozmnožování. Chemické složení buněčné hmoty kvasinek. Jednotlivé skupiny kvasinek důležité z potravinářského a biotechnologického hlediska a jejich zařazení do taxonomického systému

5. Plísně: morfologie a cytologie, vegetativní a pohlavní rozmnožování, chemické složení buněčné hmoty plísní.

6. Jednotlivé skupiny plísní důležité v potravinářského a biotechnologického hlediska a jejich zařazení do taxonomického systému

7. Viry. Význam virů, rozdělení virů (bakteriální, rostlinné a živočišné), morfologie, životní cyklus.

8. Základní rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologický význam

9. Katabolické a anabolické procesy chemoorganotrofních mikroorganismů.

10. Vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Výživa: zdroje živin, přijímání živin mikrobiální buňkou.Teplota, pH, vodní aktivita.

11. Dynamika růstu a množení mikrobiálních populací: růstová křivka, růstová rychlost, pricipy kontinuální kultivace, synchronisované kultury.

12. Genetika mikroorganismů : základní rysy dědičnosti, přenos genetické informace a její realizace, mutace, rekombinace, mimochromosomální dědičnost

13. Zásady správné laboratorní a výrobní praxe v potravinářství (GLP, GMP). Hygienické aspekty potravinářských technologií. Zásady desinfekce: vliv antimikrobiálních látek

14. Životní prostředí a mikroorganismy. Současné možnosti využití mikroorganismů při tvorbě a ochraně životního prostředí

Poslední úprava: Lovecká Petra (04.07.2013)
Vstupní požadavky -

biologie, biochemie I

Poslední úprava: Lovecká Petra (10.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: Lovecká Petra (10.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.5 42
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 40