Pathobiochemie I - N320032
Anglický název: Pathobiochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320008
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Je záměnnost pro: M320008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s efektivní indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti nabydou znalosti o patobiochemických mechanismech rozvoje onemocnění.

Studenti budou v rámci své budoucí praxe schopni správně interpretovat základní klinicko-biochemická vyšetření.

Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Literatura -

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0

Z:Masopust J., Průša R., Patobiochemie metabolických drah. 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6

Z:Kalousová M. a kol. Patobiochemie ve schématech.Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8

Z:Racek J. a kol.. Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9

Z:Štern P.a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8

Z:Karlson P., Gerok W., Gross W.: Pathobiochemie. Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)

D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika. Třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Otázky ke zkoušce:

Buněčné kompartmenty,produkce ATP

Významné reakce metabolismu

Principy regulace metabolických pochodů

Syntéza a degradace glykogenu,glykogenózy

Metabolismus glukosy

Poruchy metabolismu glukosy

Poruchy metabolismu galaktosy a fruktosy

Poruchy degradace mastných kyselin

Metabolismus cholesterolu a jeho poruchy

Žlučové kyseliny

Poruchy metabolismu lipoproteinů,sekundární hyperlipoproteinémie

Cyklus močoviny a jeho poruchy

Poruchy metabolismu sirných a aromatických AMK

Poruchy metabolismu AMK s rozvětveným řetězcem

Porfyrie

Poruchy metabolismu bilirubinu

Anemie

Hemoglobinopatie

Patobiochemie leukocytů

Plazmatické proteiny

Detoxikační funkce jater

Záněty jater a žlučové kyseliny

Poruchy metabolismu purinů

Hyperurikémie a dna

Regulace vody v organismu

Poruchy v hospodaření vodou a NaCl

Poruchy regulace draslíku a hořčíku

Poruchy regulace vápníku a fosfátu

Acidobazická rovnováha

Metabolická acidóza a alkalóza

Respirační acidóza a alkalóza

Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Studijní opory -

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/ - výuka

Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Sylabus -

Výuka probíhá (pro všechny tři programy: Klinická bioanalytika, Biochemie a biotechnologie/obor Obecná a aplikovaná biochemie/ a Forenzní analýza) vždy ve středu od 13,15 - 15,30 v posluchárně Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD) 1.LF UK, Kateřinská 32,budova děkanátu,přízemí (za stud.odd.vpravo), č.dv.1.089. První den výuky:18.9.2019

1.Patobiochemie buňky, orgánů a tkání

2.Poruchy sacharidového metabolismu

3.Patobiochemie jater, porfyrie, dif.dg.ikterů

4.Regulace vody a elektrolytů v organismu

5.Patobiochemie ledvin

6.Poruchy metabolismu lipidů

7.Patobiochemie kardiovaskulárních onemocnění

8.Metabolická onemocnění

9.10.Patobiochemie onemocnění GIT

11.Patobiochemie krve a erythropoesa

12.Dědičné metabolické poruchy

13.Patobiochemie nádorových onemocnění, tumor markery

14.Onkologická cytogenetika

Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Biochemie II

Poslední úprava: Šebesta Ivan (16.10.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90