Biochemie B - N320066
Anglický název: Biochemistry B
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc.
Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (12.11.2012)
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny; jeho znalosti mu také umožní studovat v magisterských a doktorských programech, v nichž je biochemie vyžadována jako samozřejmá prerekvizita.

Literatura -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (12.11.2012)

Z: Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha 2002, ISBN 80-200-0600-4

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.

D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

K disposici studenti mají elektronickou verzi Výkladového slovníku biochemických pojmů (viz literatura):

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm

Mohou si stáhnout všechny obrázky, promítané při přednáškách:

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/bck2/index.php

Metody výuky -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (12.11.2012)

Účast na přednáškách a studium materiálů při přípravě na zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (22.06.2016)

1. Úvod: O čem je současná biochemie?

2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhlkičitého

3. Biochemie esenciálních faktorů

4. Regulace enzymové aktivity

5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu

6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu

7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely

8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet

9. Biochemie fototrofních a chemotrofních organismů

10. Základní metody genového inženýrství

11. Vývoj biotechnologií; využití enzymů v potravinářství

12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)

13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)

14. Historický přehled biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (12.11.2012)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc. (12.11.2012)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50