Výpočetní metody a modelování v oboru - N321016
Anglický název: Calculation Methods and Process Modelling
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Skřivan Pavel Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M321004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
The subject will be focused on calculations and modeling of relations and parameters used in food technology. Single operations in food processing will be discussed in detail. Special variables and their relationship will be developed, which is used and required in practice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Znalost speciálních jednotek používaných v potravinářské technologii a vzájemné přepočty mezi empirickými jednotkami a základními jednotkami SI. Vlastnosti potravin a potravinářských surovin. Bilanční výpočty v potravinářských provozech, bilance skladů a skladového hospodářství. Entalpická bilance a procesy sdílení tepla, sušení potravinářských materiálů. Procesy dezintegrace, prosévání a granulační spektra. Modelování procesů na konkrétních případech.

Literatura -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Sluková M., Skřivan P., Hrušková M. (2017). CEREÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE Zpracování obilovin - mlýnská a těstárenská výroba. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7592-000-3.

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2017): Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-232-7.

Sluková M. a kol. (2016). Výroba potravin a nutriční hodnota. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-947-1.

Dostálová J., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2014): Potravinářské zbožíznalství. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-208-2.

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-086-6.

Hasal P., Schreiber I., Šnita D. a kolektiv (2007): Chemické inženýrství I. 2 vydání. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-002-7.

Studijní opory
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Odborné články z databází: ScienceDirect, SciFinder, Chemical Abstracts

Materiály společností Bühler, AG., Diosna IsernHäger GmbH, Kornfeil, s.r.o.

Sylabus -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Jednotky a veličiny ve fyzice a v technologii, jejich vzájemné vztahy.

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti potravin a potravinářských surovin.

3. Procesy desintegrace – postupy mletí obilovin a dalších rostlinných surovin

4. Granulace, granulační spektra, distribuce částic.

5. Vlastnosti sypkých materiálů, prosévání, manipulace a doprava.

6. Hmotnostní bilance.

7. Příklady bilancování ve vybraných potravinářských provozech.

8. Výtěžnost produktů a její vyjádření ve vybraných potravinářských provozech.

9. Bilance skladů surovin a produktů, principy skladového hospodářství.

10. Sušení, skladování, diagram vlhkosti vzduchu.

11. Tepelné procesy, pára a změny jejího stavu a jejich výpočty.

12. Entalpické bilance v technologiích oboru.

13. Sdílení tepla – příklady ve vybraných procesech.

14. Krystalizace, její kinetika, nukleace.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Fyzikální chemie

Matematika

Chemické inženýrství

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Vypracování individuálního projektu (příkladová studie) a úspěšné splnění zkouškového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 60