Fyzikální vlastnosti potravin I - N322002
Anglický název: Physical Properties of Foods I
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Berčíková Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B322001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakterizaci hlavních fyzikálních vlastností potravin a pochopení jejich významu v procesech potravinářských výrob, senzorické jakosti a trvanlivosti potravin. Základem je popis potravinářských disperzních systémů a vliv jejich složení na aktivitu vody, mechanické, tepelné a další vlastnosti potravin. Cílem předmětu je též porozumění metod hodnocení psychofyzikálních vlastností, textury a barvy potravin.
Poslední úprava: Štětina Jiří (02.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oblasti tepelných, reologických a koloidních vlastností potravin. Přehled metod hodnocení.

Provést odhad vybraných fyzikálních vlastností na základě složení potravin.

Posoudit faktory ovlivňující fyzikální stabilitu potravin a jejich vliv na trvanlivost.

Poslední úprava: Štětina Jiří (18.11.2012)
Literatura -

Z: Kadlec a kol.: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob, kap. 7-10, 15.2, 16.1., KEY Publishing, Ostrava 2012

Z: Velíšek, Hajšlová: Chemie potravin I., 3. vydání, kap. 7 Voda, OSSI Tábor 2009

Z: Novák a kol.: Fyzikální chemie (bakalářský a magisterský kurz), svazek 2, kap. 10 a 11, Vydavatelství VŠCHT Praha 2008

D: Rahman S.:Food Properties Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995

D: Bourne M.: Food texture and viscosity, Elsevier 2002

D: Rao M.A., Jizvi S.S.H., Datta A.K.: Engineering Properties of Foods, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2005

Poslední úprava: Štětina Jiří (16.11.2012)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/tmt/ESO/FVP

Poslední úprava: Štětina Jiří (06.03.2013)
Sylabus -

1. Základní veličiny, potravinářské disperzní systémy, distribuce velikosti částic.

2. Hustota potravin, porozita, sypná hmotnost.

3. Mechanické a reologické vlastnosti, základní pojmy, konzistence, textura

4. Viskozita potravin, druhy ne-newtonského chování, důsledky při zpracování potravin

5. Metody stanovení viskozity potravin, reometry absolutní, relativní a uzanční

6. Viskoelastické vlastnosti, trvalá deformace, relaxace napětí, projevy při zpracování potravin

7. Metody hodnocení textury a mechanických vlastností polotuhých a tuhých potravin.

8. Aktivita vody, osmotický tlak, teplota tuhnutí vody v potravinách, sorpční isoterma vody

9. Skupenské přeměny v potravinách, nukleace a krystalizace, skelný přechod.

10.Tepelné vlastnosti: entalpie, měrné teplo, skupenské teplo, tepelná a teplotní vodivost.

11.Elektrické vlastnosti: odpor, měrná vodivost, dielektrické vlastnosti

12.Povrchové vlastnosti: mezifázové napětí, emulgátory, emulze, pěny

13.Stabilita koloidních disperzí, sedimentace, agregace, separace fází, tvorba gelu.

14.Optické vlastnosti a měření barvy potravin

Poslední úprava: Štětina Jiří (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Štětina Jiří (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 30