Chemometrie - N323017
Anglický název: Chemometrics
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323006
Pro druh:  
Další informace: http://mms02.vscht.cz/vyuka/
Garant: Pudil František Ing. CSc.
Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M323006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)
Principy statistických metod využívaných v chemii, analýze potravin a senzorické analýze a jejich praktická realizace s využitím programů MS Excel a Statistica (aktuálních verzí). Práce s rozsáhlými datovými soubory (desetitisíce až statisíce hodnot)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Realizovat statistické analýzy s programy MS Excel a Statistica aktuálních verzí

Formulovat statistické závěry

Literatura -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Z: Elektronická učebnice statistiky na http://www.statistica/cz

Z: Elektronická nápověda (help) v programu MS Excel

D: http://mms01.vscht.cz/vyuka/

Studijní opory -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

http://mms01.vscht.cz/vyuka/

http://www.statistica.cz/

Metody výuky -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Přednášky, cvičení a samostatná práce

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Prezence na přednáškách a seminářích

Sylabus -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

1. Opakování, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a ze statistiky, testování hypotéz

2. Statistické programové balíky, Statistica aktuální verze (nyní 10.0 CZ)

3. Regresní analýza a korelační analýza

4. Analýza rozptylu

5. Základní principy multivariačních metod

6. Metody rozlišení vzoru

7. Metody shlukové analýzy, dendrogramy

8. Testování analytických metod a postupů

9. Testování laboratoří

10. Mezilaboratorní testy

11. Kontrola kvality, zpracování výsledků senzorických analýz

12. Laboratorní informační systémy

13. Další perspektivy vývoje chemometrie, samostatná práce - zadání

14. Samostatná práce - konzultace, zápočet

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Matematika I, doporučené Matematika II a Aplikovaná statistika nebo jiné na statistiku orientované předměty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Matematika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Účast na výuce (80%), samostatná individuální práce - projekt, obhajoba projektu a zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 25