Strukturní analýza přírodních látek - N342005
Anglický název: Structural Analysis of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342003
Pro druh:  
Další informace: http://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899/11238
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Jurášek Michal Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Předmět je zaměřen na analytické metody použitelné při studiu přírodních látek, jmenovitě IČ, UV/VIS, NMR spektrometrie, MS, chiroptické metody a difrakční analýza.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (29.09.2013)

Studenti budou umět

Podat základní přehled o metodice a použití analytických metod, jako IČ, UV/VIS, NMR spectrometrie, MS, chiroptické metody a difrakční analýza

Zvolit optimální kombinaci metod

Literatura -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (17.02.2016)

1. Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (Lze vypůjčit na ústavu 342).

2. McMurry J., Organic Chemistry, 5th ed., Brooks Cole. V prodejně NTK český překlad.

3. Ning Y.-C., Structural Identification of Organic Compounds with Spectroscopic Techniques, Wiley-VCH Weinheim 2005.

4. Mictchell T.N., Costisella B., NMR-From Spectra to Structures, Springer Berlin 2007.

5. Field L.D., Sternhell S., Kalman J.R., Organic Structures from Spectra, Wiley Chichester 2008.

6. Günther H., NMR Spectroscopy, Wiley VCH Weinheim 2013.

7. Watson J.T., Sparkman O.D., Instroduction to Mass Spectroscopy, Wiley Chichester 2007.

8. Ning Y.-C., Interpretation of Organic Spectra, Wiley Cichester 2011.

9. Voltrová S.: Příklady pro cvičení ve strukturní analýze organických sloučenin, Ediční středisko VŠCHT Praha 1996.

10. Červinka O.: Chiralita a pojmy s ní související, Chemické Listy 93, 294 (1999).

11. Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, Fifth.Ed., John Willey and Sons, Inc. New York 1991. ( MS, IR, NMR, UV).

12. Spektroskopické metody 18. svazek cyklu Organická chemie, vydalo Ediční středisko Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, Praha 1991. (NMR, MS, IR, X-ray, možnosti komplexního využití).

13. Bláha K., Frič I.: Chiroptické metody . (Část ve svazku textů přednášek pro aspiranty Chemických ústavů ČSAV, Ediční středisko ÚOCHB ČSAV, Praha 1981).

14. Z Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie, SNTL Praha 1987.

15. Eliel E.L.: Stereochemie uhlíkatých sloučenin, český překlad Academia Praha 1971.

16. Stoddart J.F.: Stereochemistry v knize Comprehensive Organic Chemistry, Vol. I., str. 3; Pergamon Press Ltd., Oxford, 1979.

17. Stoddart J.F.: Stereochemistry of Carbohydrates, Willey-Interscience, New York 1971.

18. McLafferty F.W.: Interpretation of Mass Spectra, W.A.Benjamin,Inc. New York 1967.

19. Fyzikálně-chemické metody, část I, II, III (redaktoři M. Buděšínský, L. Kohout), 23. svazek cyklu Organická chemie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 1999-2000 (dostupné na ústavu 342).

20. http://www.spectroscopynow.com/

Studijní opory -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

http://www.vscht.cz/lam/new/sapl.htm

http://www.spectroscopynow.com/view/index.html?tzcheck=1

Sylabus -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

1. Přehled metod pro strukturní analýzu přírodních látek

2. Vibračně-rotační spektrometrie

3. Ramanova spektrometrie

4. Spektrometrie v UV a viditelné oblasti světla

5. Vodíková nukleární magnetická rezonance

6. Karplusova rovnice a studium konformací

7. Interpretace spekter NMR

8. Uhlíková nukleární magnetická rezonance

9. Aplikace NMR pro studium chirálních sloučenin

10. Hmotnostní spektrometrie

11. Způsoby ionizace, fragmentační cesty

12. Chiroptické metody

13. Difrakční metody

14. Identifikace neznámé sloučeniny

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

N342001 Bioorganická chemie přírodních látek

N342006 Chemie přírodních látek

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100