Analytická chemie B - N402054
Anglický název: Analytical Chemistry B
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B402004
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)
Předmět navazuje na předmět Analytická chemie A a pokračuje ve výkladu a výpočtech věnovaných základním instrumentálním analytickým metodám se zaměřením na spektrometrické metody, spřažené techniky, chemické senzory a biosenzory. Nedílnou součástí předmětu jsou kapitoly věnované zpracování a vyhodnocování analytických dat, interpretaci vibračních, hmotnostních a NMR spekter.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit principy spektrometrických metod prvkové i molekulové analýzy a jejich uplatnění ve spřažených a kombinovaných technikách.

Popsat a vysvětlit principy chemických senzorů a biosenzorů a příklady jejich aplikací.

Samostatně zpracovávat a vyhodnocovat základní analytická data včetně odhadu nejistot.

Interpretovat vibrační, hmotnostní a NMR spektra jednoduchých organických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Z:Volka a kol. Analytická chemie I, VŠCHT Praha, Praha 1995 (dotisk 1997)

Z:Volka a kol. Analytická chemie II, VŠCHT Praha, Praha 1997

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002 ISBN 1-85996-189-4

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (02.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (30.01.2017)

1. Zpracování a vyhodnocování analytických dat

2-4. Molekulová spektrální analýza (UV-VIS, IČ, Raman, NMR, MS)

5-6. Spřažené techniky

7-8. Povrchová analýza

9. Analýza chirálních látek

10. Kinetické metody analýzy

11. Radioanalytické metody

12. Biochemické metody

13. Chemické senzory a biosenzory

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Úvod do chemie

Analytická chemie A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 126 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 10