Prvková analýza - N402070
Anglický název: Elemental analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402024
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Je záměnnost pro: M402024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní metody analýzy prvků na: chemickou analýzu (titrační, gravimetrické, fotometrické metody), spektroskopické metody (atomová absorpční, fluorescenční, emisní a hmotnostní spektrometrie) a elektrochemické metody (potenciometrie, voltametrie). Pozornost je věnována i přípravě vzorků pro analýzu.
Poslední úprava: Mestek Oto (13.04.2010)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti získají teoretické znalosti o nejrůznějších metodách prvkové analýzy: vážkové a titrační metody, metody optické spektrometrie (absorpční, fluorescenční a emisní spektroskopie), hmotnostní spektrometrie a elektroanalytické metody. Seznámí se s technikami zpracování vzorků před analýzou a problematikou zajištění čistého prostředí ve stopové laboratoři. Kromě stanovení celkové koncentrace prvků se také seznámí s metodami speciační analýzy pomocí spojení spektrálních a separačních metod.

Poslední úprava: Mestek Oto (15.09.2013)
Literatura -

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis

Z: Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Analytical chemistry

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Poslední úprava: Mestek Oto (03.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti absolvují ústní zkoušku.

Poslední úprava: Mestek Oto (15.09.2013)
Sylabus -

1. Vážková analýza

2. Titrační analýza: acidimetrie a alkalimetrie, chelatometrie, argentometrie

3. Titrační analýza: oxidimetrie

4. Fotometrie

5. Atomová absorpční spektroskopie s plamenovou atomizací

6. Atomová absorpční spektroskopie s elektrotermickou atomizací

7. Atomová fluorescenční a plamenová emisní spektroskopie

8. Optická emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem

9. Hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem

10. Speciační analýza stopových prvků

11. Potenciometrie, měření pH, iontově selektivní elektrody

12. Coulometrie

13. Voltametrie, polarografie

14. Příprava vzorků a experiment v prvkové analýze

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti analytické chemie

Poslední úprava: Mestek Oto (03.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100