Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv - N402102
Anglický název: Chiroptical methods and analysis of chiral drugs
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402034
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M402034
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět podává základní informace o chiroptických metodách a metodách separace enantiomerů, které nabývají na významu ve farmaceutickém průmyslu při charakterizaci léčiv, neboť, jejich léčebné či škodlivé účinky se často pojí jen s určitým enantiomerem. Jsou vysvětleny principy a způsoby provedení dělení enantiomerů různými separačními technikami, krátce jsou zmíněny další analytické metody strukturní analýzy chirálních látek a jejich detekce a stanovení pomocí senzorů. Ve druhé části přednášek jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a jejich nejvýznamnějším aplikacím.
Poslední úprava: Záruba Kamil (12.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají:

• přehled základních mechanismů rozdílného účinku jednotlivých enantiomerů chirálního léčiva na živý organismus;

• pochopení principů chirální separace a charakteristiky základních druhů chirálních selektorů;

• pochopení principů jednotlivých technik chirálních separací;

• přehled chiroptických metod (teoretický základ, aplikace, instrumentace);

• podrobný přehled spektroskopie cirkulárního dichroismu;

• přehled o využití kvantově mechanických výpočtů chiroptických vlastností.

Poslední úprava: Urbanová Marie (30.08.2013)
Literatura -

A: Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, ISBN: 978-80-86238-23-4. http://old.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm

A: Subramanian G. (Ed.); Chiral Separation Techniques-A Practical Approach; Wiley-VCH, 2001, ISBN: 3-527-29875-4.

A: Francotte E., Lindner W. (Eds); Chirality in Drug Research; Wiley-VCh, 2006, ISBN: 978-3-527-31076-0.

A: Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, Second, Completely Revised and Enlarged Edition, 2012, str. 337-369.ISBN: 978-3-527-32982-3.

A: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

Poslední úprava: Záruba Kamil (03.09.2019)
Studijní opory -

Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, ISBN: 978-80-86238-23-4. http://old.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm

Poslední úprava: Záruba Kamil (03.09.2019)
Sylabus -

1. Chiralita a biologická aktivita

2. Stereoselektivní intermolekulární interakce, chirální selektory, separace krystalizací diastereomerů

3. Kapalinová chromatografie chirálních léčiv

4. Další chromatografické techniky a elektromigrační metody

5. Optimalizace chirálních separací, preparativní separace

6. Strukturní analýza chirálních léčiv - NMR, RTG, MS; enantioselektivní senzory a biosenzory

7. Varianty chiroptických metod, základní pojmy, veličiny

8. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu a teoretické základy chiroptických metod

9. Elektronický cirkulární dichroismus

10. Vibrační cirkulární dichroismus, optická rotační disperze, Ramanova optická aktivita

11. Metodologie měření cirkulárního dichroismu, instrumentace

12. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností

13. Využití cirkulárního dichroismu při konformační analýza biomolekul, biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů

14. Exkurze do laboratoře elektronového a vibračního cirkulárního dichroismu

Poslední úprava: Záruba Kamil (12.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I.

Separační metody (nebo ekvivalentní)

Molekulová spektrometrie (nebo ekvivalentní)

Poslední úprava: Záruba Kamil (01.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100