Fyzikálně-chemické vlastnosti látek - N403001
Anglický název: Physico-Chemical Properties of Substances
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chuchvalec Pavel doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen zejména pro studenty bakalářského studia. Student se v něm seznámí s kvantitativním vyjadřováním vlastností chemických individuí z hlediska fyzikálního, technologického, analytického i vlivu na životní prostředí. Získá přehled o zdrojích experimentálních dat, metodách predikce (v případech, kdy experimentální data nejsou známa) a publikování odborné informace. Vypracuje individuální projekt, pro který si musí vyhledat potřebná fyzikálně-chemická data a umístit tento projekt na webovskou stránku.
Poslední úprava: Chuchvalec Pavel (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Získávat vstupní fyzikálně-chemická data pro popis chemických procesů z veřejně přístupných zdrojů.

Predikovat tato data v případech, kdy experimentální údaje nejsou známy.

Vyhledávat požadovaná data z elektronických bází dat, využít jazyk HTML pro tvorbu webovské stránky .

Samostatně řešit jednoduchý projekt s termodynamickou problematikou a výsledky řešení umístit na veřejně přístupnou webovskou stránku.

Poslední úprava: TAJ403 (21.08.2013)
Literatura -

Z:Růžička V.a kolektiv: Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin,VŠCHT Praha 1996,8070802561

Z:Šilhánek J. : Chemická informatika ,VŠCHT Praha 2002,8070804653

D:Malijevský A. a kolektiv: Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha 2000,8070804033

Poslední úprava: Chuchvalec Pavel (15.11.2012)
Studijní opory -

Elektronická verze Breviáře z fyzikální chemie dostupná na adrese: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html

Webovské stránky na adrese : http://www.jakpsatweb.cz/index.html

Poslední úprava: Chuchvalec Pavel (15.11.2012)
Sylabus -

1. Fyzikálně chemická data, chyby jejich měření, významný počet číslic, zaokrouhlování.

2. Identifikace chemických individuí, základní látkové konstanty.

3. Charakteristické látkové vlastnosti, jejich získávání a interpretace.

4. Termodynamické charakteristiky látek, fyzikálních dějů a chemických reakcí.

5. Elektrické vlastnosti látek, molární polarizace, polarizovatelnost molekuly.

6. Optické a spektroskopické vlastnosti.

7. Koligativní vlastnosti.

8. Charakteristiky kapalin a tuhých látek.

9. Publikování na internetu, základy HTML.

10. Vytvoření webovské stránky s daty - samostatný projekt.

11.Odborná literatura poskytující fyzikálně chemická data.

12.Zásady psaní odborného článku, odborné časopisy, impakt faktor.

13.Vyhledávání fyzikálně-chemických dat ve zdrojích na internetu.

14.Návštěva databázového pracoviště zprostředkujícího informační služby z celosvětové sítě.

Poslední úprava: Chuchvalec Pavel (15.11.2012)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N403011

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)
Studijní prerekvizity -

Matematika I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Chuchvalec Pavel (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 50
Zkouškový test 50