Teoretická chemie - N403007
Anglický název: Theoretical Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: B403010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (10.11.2006)
Úvod do moderních metod teoretické (výpočetní) chemie založených na částicovém pohledu na hmotu. Přednáška pokrývá základy kvantové chemie, spektroskopie, statistické termodynamiky, kinetické teorie, teorie chemických reakcí a molekulárního modelování a simulací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (21.08.2013)

Studenti budou umět:

Pochopit základní koncepce a zdroje kvantové mechaniky

Vyřešit jednoduché kvantově-mechanické úlohy s chemickými aplikacemi (částice v krabici, moment hybnosti)

Využívat kvantově chemické metody ke studiu atomů a molekul

Pochopit základní principy statistické termodynamiky

Vyřešit jednoduché statisticko-termodynamické úlohy s chemickými aplikacemi (reakce v plynné fázi)

Literatura -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Z: Simons J., An Introduction to Theoretical Chemistry, Cambridge University Press, 2003, 0521823609

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

D: Malijevský A., Lekce ze statistické termodynamiky, VŠCHT, Praha 2009. 9788070807101

Studijní opory -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.11.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403007.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.11.2012)

Přednášky, cvičení, ukázky a samostatná práce při cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (10.11.2006)

1. Od elektronů a jader přes molekuly ke kondenzované fázi: klasická mechanika, kvantová mechanika a statistická mechanika.

2. Schrödingerova rovnice a její řešení pro částici v krabici: elektronová struktura polyenů a pevných látek, tunelování.

3. Jak vzniká chemická vazba: elektronová struktura atomů, Schrödingerova rovnice pro molekuly a její řešení.

4. Struktura mnohatomových molekul a výpočetní kvantová chemie: hybridizace, Hückelova metoda, ligandové pole, slabé mezimolekulové interakce, hyperplocha potenciální energie, molekulová symetrie.

5. Sledujeme molekuly I: absorpce a emise záření, rotační, IR a Ramanova spektra, NMR, difrakce.

6. Sledujeme molekuly II: elektronová spektroskopie a základy fotochemie, lasery.

7. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul, mezimolekulární síly a molekulární modely.

8. Principy statistické termodynamiky I: pojem souboru a pravděpodobnosti, Boltzmannovo rozdělení, střední hodnoty.

9. Principy statistické termodynamiky II: entropie a partiční funkce.

10. Ideální plyn: výpočet termodynamických funkcí z prvních principů.

11. Kapaliny a husté plyny: viriálový rozvoj, struktura a korelační funkce.

12. Kinetická teorie plynů.

13. Teorie chemická reakce: turistika na hyperploše potenciální energie:srážková teorie a teorie transitního stavu. Mechanismy reakcí.

14. Molekulární simulace: metoda Monte Carlo a molekulární dynamiky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.11.2012)

Matematika I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 50