Fyzikální chemie I - N403011A
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B403003
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vitejte/index.html
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N403011, N403032, N403035, Z403011
Je záměnnost pro: N403011, B403003, AB403003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a popis rychlosti chemických reakcí.
Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Počítat stavové chování plynů za nízkých tlaků.

Orientovat se v použití základních termodynamických funkcí.

Počítat reakční tepla a rovnováhu jednodušších chemických reakcí.

Orientovat se ve fázových diagramech a řešit rovnováhu kapalina-pára pro ideální chování.

Počítat kinetiku jednodušších reakcí.

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Bartovská L., Novák J., Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 9788070805633

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403011.html

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Metody výuky -

Přednášky a výpočetní semináře.

Poslední úprava: SMIDOVAL (03.06.2011)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Viz webovské stránky ústavu - http://www.vscht.cz/fch/cz/vitejte/index.html

Poslední úprava: SMIDOVAL (03.06.2011)
Sylabus -

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny.

2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn.

3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.

5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická.

7. Chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon.

8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce

12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, rozpustnost solí ve vodě.

13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek.

14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice.

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N413002

Základní kurs matematiky a fyziky pro bakaláře.

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Fyzika I

Poslední úprava: TAJ403 (17.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 10