Základy fyzikální chemie - N403032
Anglický název: Basic Principles of Physical Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vitejte/index.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Neslučitelnost : N403011, N403014
Je záměnnost pro: N403011A, N403011, B403003, AB403003, B403016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, problematika popisu rychlosti chemických reakcí a základy popisu koloidních soustav.
Poslední úprava: Labík Stanislav (03.01.2006)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní pojmy a zákony termodynamiky

vysvětlit a vypočítat jednoduché fázové a chemické rovnováhy

popsat a vypočítat jednoduché úlohy z chemické kinetiky

základní pojmy z dalších oblastí fyzikální chemie: elektrochemie, koloidní a povrchové chemie

Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)
Literatura -

Z:Novák J. a kol.,Fyzikální chemie - bakalářský kurz,VŠCHT Praha,2005,9788070806753

Z:Malijevský a kol.,Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha,2000,9788070802987

D:Lidmila Bartovská, Marie Šišková: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav,VŠCHT Praha,2010,9788070807453

Poslední úprava: Labík Stanislav (06.11.2012)
Studijní opory -

Prezentace pro přednášky:

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/labik/index.html

Ostatní materiály:

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html

Poslední úprava: Labík Stanislav (25.06.2013)
Sylabus -

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. Stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn a popis jeho chování.

2. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

3. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.

4. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

5. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. Chemický potenciál, aktivita, standardní stavy.

6. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

7. Gibbsův fázový zákon, rovnováha kapalina - pára v ideálních systémech, fázové diagramy.

8. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

9. Chemická rovnováha. Bilance chemické reakce. Rovnovážná konstanta. Iontové rovnováhy.

10.Způsoby ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce.

11.Faradayovy zákony, galvanické články, Nernstova rovnice.

12.Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce

13.Integrace rychlostních rovnic, závislost na teplotě, katalýza

14.Koloidní chemie, klasifikace koloidních soustav, mezifázové napětí a jeho důsledky

Poslední úprava: Labík Stanislav (13.01.2006)
Vstupní požadavky -

Matematika I

Poslední úprava: TAJ403 (27.09.2013)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: TAJ403 (27.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50