Chemické inženýrství II - N409003
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409002
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS, v LS lze předmět zapsat jen studentům s platným zápočtem
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N409003A, N409503
Je záměnnost pro: N409003A, B409002, AB409002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s jeho využitím při výpočtech jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I
Poslední úprava: Moucha Tomáš (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Absolvent kurzu Chemické inženýrství II bude schopen analyzovat posloupnost jednotlivých procesů v průmyslové výrobě a nalézt klíčový proces, jehož modifikací lze například zvýšit výrobní kapacitu (urychlení procesu, posun rovnováhy apod.) Znalosti nabyté v předmětu jsou zobecnitelné a uplatní se i při úpravách technologií používajících jiné jednotkové operace, než na kterých se student metodiku práce naučil.

Poslední úprava: Moucha Tomáš (19.11.2012)
Literatura -

Texty potřebných kapitol z uvedené literatury jsou dostupné na www.uchi.cz

Lubomír Neužil, Vladimír Míka

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ I

VŠCHT Praha 1998

Vladimír Míka, Lubomír Neužil

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ II

VŠCHT Praha 1999

Dalimil Šnita a kol.

PŘÍKLADY A ÚLOHY Z CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ I,II

VŠCHT Praha 2002

Poslední úprava: Moucha Tomáš (19.11.2012)
Studijní opory -

pracovni materialy na www.vscht.cz/uchi

  • učební texty
  • texty výpočetních úloh
  • obrazový materiál přednášek
  • seznam úloh řešených na cvičení
Poslední úprava: Moucha Tomáš (19.11.2012)
Sylabus -

1. Entalpická bilance rektifikační kolony a systému s chemickou reakcí

2. Usazování a fluidace, kvalitativní a kvantitativní popis procesů

3. Makrotok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách

4. Vsádková rektifikace + Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideální mísič

5. Reaktory II: Kaskáda mísičů a trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi

6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi

7. Absorpce se stupňovým stykem fází

8. Základy sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení tepla a hmoty, koeficienty přestupu tepla a hmoty

9. Základy sdílení hmoty a tepla II:Koeficienty prostupu tepla a hmoty, analogie sdílení tepla a hmoty

10. Absorpce se spojitým stykem fází

11. Membránové procesy I: řídící mechanismy jednotlivých typů procesů

12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů

13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů,typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance

14. Rezerva

Poslední úprava: Moucha Tomáš (17.09.2009)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Matematika I

Poslední úprava: Moucha Tomáš (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 55
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 6 137 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 35