Úvod do chemických technologií - N409005
Anglický název: Introduction to Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409007
Pro druh:  
Další informace: http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/uvod-do-chemickych-technologii/u-chem-technol
Staré označení: UCHT
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Haidl Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)
V rámci předmětu se studenti nejprve stručně seznámi se základními aparáty které se používají v chemických technologiích. Dále se seznámí s vybranými technologiemi z chemického a petrochemického průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Technologický postup při výrobě základních chemických produktů (např. kyselina sírová, kyselina dusičná, čpavek, destilační zpracování ropy).

Orientovat se v technologických schématech.

Jednoduché technologické bilanční výpočty.

Literatura -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

elektronické přednášky na adrese www.vscht.cz/uchi

Z: Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005)

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (07.10.2013)

www.vscht.cz/uchi/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Hodnocení předmětu „Základy chemických technologií“

V konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při zápočtovém, popř. při opravném testu a dále při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Zápočtový test

V průběhu semestru se v rámci cvičení píše zápočtový test ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu) opravného testu. Při tomto testu si lze doplnit zápočtový test, případně vylepšit dosažený výsledek. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený v obou pokusech. Opravný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem. Student se může účastnit obou termínů opravného testu.

Udělení zápočtu

Student, který získal ze zápočtového, příp. opravného testu nejméně 50 bodů, získá zápočet a může se přihlásit k písemné zkoušce.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se nemůže účastnit písemné zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 60 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

body známka
50 - 99    F (nedostatečně)
100 - 119    E (dostatečně)
120 - 139    D (uspokojivě)
140 - 159    C (dobře)
160 - 179    B (velmi dobře)
180 - 200    A (výborně)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (29.08.2013)

1. Mechanical and hydromechanical operation - survey arrangement

2. Hydrogen and some of technical gases (nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide)

3. Production of sulfuric acid

4. Production of ammonia

5. Production of nitric acid

6. Production of phosphoric acid

7. Production one - component and multicomponent industrial fertilizers

8. Elektrochemical production sodium hydroxide, chlorine and sodium chlorate

9. Production of pig iron, steels and non-ferrous metals

10. Chemical treatment of coal

11. Solid fuels - energy source, desulphuration of the burnt gas

12. Chemical woodworking

13. Chemical treatment of petroleum

14. Example of technology from petrochemical industry

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Matematika I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Zápočet a písemná zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50