Chemický průmysl a životní prostředí - N409011
Anglický název: The Chemical Industry and the Environment
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čejková Jitka doc. Ing. Ph.D.
Schreiberová Lenka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B409011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ409 (28.08.2013)
Předmět Chemický průmysl a životní prostředí se zabývá problematickou ochrany životního prostředí. Student se seznámí s legislativou, s odstraňováním nečistot z plynů a kapalin. Se zpracováním pevného odpadu, s jeho ukládáním, tepelným zpracováním a s možnostmi recyklace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ409 (28.08.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice ochrany životního prostředí.

Posoudit míru znečištní životního prostředí.

Navrhnout vhodnou recyklaci odpadů.

Literatura -
Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)

elektronické učební pomůcky na adrese www.vscht.cz/uchi

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: HOVORKAF (07.10.2013)

www.vscht.cz/uchi/

Sylabus -
Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)

1. Úvod, složky životního prostředí.

2. Státní politika životního prostředí a legislativa.

3. Vliv hospodářství na životní prostředí.

4. Znečišťování a ochrana ovzduší.

5. Prachové exhaláty, vlastnosti částic.

6. Základní odlučovací principy, obecné třídění odlučovačů.

7. Suché a mokré mechanické odlučovače.

8. Filtrace atmosférického vzduchu, větrání, odsávání, klimatizace.

9. Využití adsorpce při čištění odpadních plynů.

10. Odpadní vody.

11. Technologické procesy používané při čištění odpadních vod.

12. Zpracování pevných odpadů.

13. Exhalace v dopravě.

14. Recyklační technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ409 (28.08.2013)

Chemické inženýrství

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: TAJ409 (28.08.2013)

zápočet a zkouška písemnou formou

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112