Management podnikových procesů - N437003
Anglický název: Management of Enterprise Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B837003
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/managementpp
Staré označení: RPP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B837003, AB837003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ437 (06.11.2012)
Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ437 (06.11.2012)

Studenti budou umět:

Nahlížet na řízení podniku jako na komplexní aktivitu složenou z dílčích funkcí

Racionálně vybírat z několika alternativ řešení

Popsat hlavní aspekty vybraných oblastí řízení podniku

Literatura -
Poslední úprava: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc. (18.02.2016)

Z:Botek M., Hradecký P., Volejníková I.,Základy řízení podnikových procesů,VŠCHT Praha,2005,8070805765

Z:Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,2003,8070804300

Z:Botek M. a kol.,Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu,VŠCHT Praha,2001,8070804319

D:Veber J. a kol.,Management. Základy, prosperita, globalizace,Management Press,Praha,2000,9788072610297

D:Grosová S., Paták M.R., Adamec L.,Podnikový management,VŠCHT Praha,2002,8070804297

D:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,2002,8070804297

Studijní opory -
Poslední úprava: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc. (18.02.2016)

studijní opory umístěné na serveru S ve složce MPP 837

management jakosti (Demingův cyklus, EFQM, Six sigma, TQM,...) https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.05.2012)

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů. Získaný zápočet platí také pro následující zimní semestr, ve kterém neprobíhá výuka, ale lze skládat zkoušku. (Při opakování předmětu je nutné získat zápočet znovu.)

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Jako neúspěšné absolvování zkoušky se hodnotí i neúčast na zapsaném termínu bez řádné omluvy.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ437 (08.08.2013)

1. Management: structure, functions

2. Information technology in management

3. Enterprise planning

4. Plans: concept, stucture

5. Marketing in Corporate Management

6. Implementation of distribution strategy

7. Materials flow management

8. Supply chain management

9. Organization structure

10. Human Resources Management: Evaluation and Motivation

11. Human resources management: team building

12. Quality Management

13. Environmental Management

14. Process control and auditing

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ437 (08.08.2013)

Podniková ekonomika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,1 60
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40