Základy marketingu chemických výrobků - N437022
Anglický název: Basic Marketing of Chemical Products
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B837002
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc.
Kutnohorská Olga Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z437022
Je záměnnost pro: B837002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc. (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení marketingu jako základní podnikové aktivity, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a zvýšit konkurenceschopnost. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky průmyslových i spotřebních trhů chemických a farmaceutických výrobků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Identifikovat přímou a nepřímou konkurenci chemického výrobku

Popsat nástroje marketingového mixu chemického výrobku

Identifikovat cílové segmenty na průmyslových trzích

Literatura -
Poslední úprava: TAJ437 (14.11.2012)

Z:Grosová S.,Marketing.Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2005,8070805056

Z:Lošťáková H.,B-to-B marketing,Professional Publishing, Praha,2005,8086419940

D:Morris M.,Business-to-Business Marketing.A Strategic Approach,Sage,London 2001,0803959648

Studijní opory -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.02.2016)

přednášky v elektronické podobě na www stránkách katedry

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ437 (24.09.2013)

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.

2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.

3. Kupní jednání na spotřebních trzích.

4. Kupní jednání průmyslových zákazníků.

5. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.

6. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.

7. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.

8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.

9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.

10. Distribuce.

11. Řízení vztahů se zákazníky.

12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.

13. Komunikace - PR, podpora prodeje

14. Výzkum trhu.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ437 (24.09.2013)

no

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 22
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 70