Metrologie - N444012
Anglický název: Metrology
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M444014
Pro druh:  
Garant: Vlček Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)
V rámci předmětu Metrologie se studenti seznámí se základy legální metrologie a metrologií jednotlivých veličin. Během přednášek jsou probírána jednotlivá metrologická schémata návaznosti, metrologické pojmy, principy etalonáže na všech úrovních. Pozornost je věnována především moderním trendům v oblasti metrologické praxe a metrologie jednotlivých veličin, ale stejně tak i historii. V rámci laboratoří/cvičení se studenti setkají s laboratorními úlohami a laboratorními ukázkami pokrývajícími rozsah praktické metrologie, kalibrace a měření vybraných veličin (hmotnost, tlak, teplota, elektrický odpor) stejně jako s problematikou měření a omezování rušení v metrologické praxi elektrických veličin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět se orientovat v legální metrologii ČR a budou znát funkce metrologického systému ČR v zajištění návaznosti měření, kalibrace a ověřování měřidel. Získají znalosti o základních přístupech ke kalibraci a metodách odhadu nejistot.

Literatura -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Z:Tůmová O.,Metrologie a hodnocení procesů,BEN-Technická literatura,Praha 2010,978-80-7300-2

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2007,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha č.1 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha č.2 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2009,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2010,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2011,ISSN 1210-3543

Studijní opory -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Zákon 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii ve znění pozdějších změn změn přijatých zákonem č. 119/2000 Sb. , zákonem č. 137/2002 Sb. a zákonem č. 226/2003 Sb.

http://www.cmi.cz/download.php?wdc=524

METROLOGIE V KOSTCE, TŘETÍ VYDÁNÍ, prosinec 2009, publikace ČMI volně ke stažení

http://www.cmi.cz/download.php?wdc=1637

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.

2. Státní metrologie, kategorie měřidel, podniková metrologie, systém jakosti.

3. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.

4. Metrologie hmotnosti.

5. Metrologie teploty.

6. Metrologie času.

7. Metrologie tlaku.

8. Metrologie geometrických veličin.

9. Metrologie síly a mechanických veličin.

10. Metrologie elektrického napětí - jednotka, historie, supravodiče, Josephsonův jev, stejnosměrné a střídavé kvantové etalony napětí.

11. Metrologie elektrického proudu - jednotka, historie, kvantové etalony.

12. Metrologie elektrického odporu - jednotka, historie, kvantový Hallův jev, kvantový etalon odporu.

13. Metrologie elektrických veličin - rušení, ochrana před rušením, elektromagnetické stínění, kvantový metrologický trojúhelník.

14. Měření elektrických veličin DC, AC, Přesné měření malých signálů - potlačení chyb při měření malých napětí proudů a el. náboje.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (13.11.2012)

Laboratoř fyziky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Ústní zkouška 60