Projekt inženýrské informatiky II - N445081
Anglický název: Information Engineering Project II
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Cílem je umožnit studentům podílet se na vědecké práci v oblasti informatiky a získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s reálnými aplikacemi. Projekty mohou být pojaty individuálně nebo jako týmová práce. Konkrétní zadání projektů vypisují vždy akademičtí pracovníci v daném ak. roce. Projekt je uzavřen písemnou zprávou a prezentací výsledků práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Zpracovat literární rešerši na zadané téma

Samostatně nebo ve skupině pravidelně řešit problémy a konzultovat je s vedoucím projektu

Vypracovat písemnou zprávu o řešení zadaného problému

Kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky

Ústně prezentovat výsledky své práce

Literatura -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

Budou hodnoceny pouze projekty, k nimž se student závazně a po domluvě s vedoucím tématu přihlásil v SISu nejpozději do konce 2. týdne semestru.

O způsobu řešení projektu a dosaženém výsledku sepíše řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu dále řešitel prezentuje ústním vystoupením před komisí v rozsahu cca 7 min prezentace a 10 min diskuse. Komise uděluje hodnocení projektu v rozsahu A - F, při němž bere do úvahy:

1. návrh hodnocení vedoucího projektu

2. celkovou úroveň práce

3. úroveň zprávy a prezentace

Při ústní prezentaci je k dispozici počítač a dataprojektor.

Zpráva se odevzdává na sekretariát ústavu 445 nejpozději den před obhajobou v jednom výtisku a také v elektronicé podobě (formát PDF, PS, DOC*)

Termín ústních obhajob projektů je zpravidla v posledním týdnu semestru. Pokud student obhájí výsledky své práce na SVK, nemusí již v zápočtovém týdnu absolvovat ústní obhajobu. Pouze odevzdá písemnou zprávu.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

1. Formulace cílů projektu

2. Průběžná práce na dílčích úlohách, komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji,

3. Hodnocení dosažených výsledků

4. Tvorba zprávy o řešení projektu

5. Ústní prezentace výsledků projektu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Předmět N445081 - Projekt inženýrské informatiky II zastřešuje témata vypsaná v SISu vždy pro ZIMNÍ SEMESTR a uvozená znaky PIN2. Je volitelným předmětem ve 2. nebo 3. ročníku. Studenti všech oborů VŠCHT si v rámci tohoto předmětu mohou rozšířit znalosti z oblasti informatiky nebo získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s výpočetními metodami, které mohou být uplatněny i při zpracování např. bakalářských prací (statistické zpracování dat, programové řešení, obrazová analýza, databázové operace, aj.) Projekty mohou být pojaty individuálně nebo jako týmová práce (s výj. povinného předmětu ININ, kdy projekt musí být individuální) - podle domluvy s vedoucím projektu. Postup pro přihlášení na projekt: 1. Student si v nabídce projektů (zvláštní ikona SIS: Výběr práce, Ústav=445, Typ práce=projekt, příslušný ak. rok) zvolí téma označené PIN2. Je vhodné téma ještě konzultovat s vedoucím práce. Pokud má student zájem o práci na projektu s tématem, které není v SISu vypsáno, může oslovit garanta předmětu nebo tajemníka ústavu 445 a požádat o doporučení vhodného konzultanta 2. Student se nejpozději do konce 2. týdne semestru závazně přihlásí k vybranému tématu v SISu Vlastní práce pak probíhá během semestru podle pokynů vedoucího projektu. Je vhodné se před zahájením práce domluvit s vedoucím projektu na konkrétních dílčích úkolech, časovém rozvržení práce, způsobu konzultací apod. Projekt je uzavřen písemnou zprávou (viz požadavky na uzavření předmětu) a výsledky práce jsou prezentovány před komisí. Výsledky projektu je možno prezentovat také na SVK.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1. Pravidelné konzultace s vedoucím projektu.

2. Písemná závěrečná zpráva o řešení projektu.

3. Ústní obhajoba projektu před komisí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.8 21
Obhajoba individuálního projektu 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1.5 42
3 / 3 83 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 40