PředmětyPředměty(verze: 842)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Biologické signály - N453011
Anglický název: Biological Signals
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čmejla Roman prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: TAJ445 (21.11.2008)
Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických oborech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.
Literatura
Poslední úprava: TAJ445 (21.11.2008)

[1] Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995

[2] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006

[3] Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994Praha, 2001

[4] Semmlow, J.L.: Biosignal and Biomedical Image Processing. Marcel Dekker, Inc.. 1996

[5] Bronzino, E.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2000

Sylabus
Poslední úprava: TAJ445 (21.11.2008)

1 Úvod, biosignály, rozdělení, parametry

2 Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů

3 Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy

4 Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa

5 Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace

6 Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV

7 Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty

8 Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály

9 Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů

10 Geneze signálů sluchového ústrojí, audiometrie, kochl.implant. a kódovací strategie

11 Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči

12 Neuronové sítě, modelování a klasifikace biologických signálů

13 Matematické metody analýzy biologických signálů, vizualizace signálů

14 Metody komprese biosignálů, záznam a přenos, dlouhodobý záznam biosignálů

 
VŠCHT Praha